• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


 

Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VỪA HỌC, VỪA LÀM TẠI ĐÀI LOAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ

a) Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Người lao động sau khi kết thúc khóa học do đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng để đi làm việc ở nước ngoài;

b) Người lao động đã trúng tuyển Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm như sau:

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết là 3.500.000 đồng/lao động xuất cảnh;

b) Hỗ trợ tiền khám sức khỏe (hỗ trợ một lần) là 750.000 đồng/lao động xuất cảnh, hỗ trợ làm thị thực (visa) là 450.000 đồng/lao động xuất cảnh.

c) Người lao động đã trúng tuyển Chương trình du học, vừa học, vừa làm tại Đài Loan khi xuất cảnh được hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản này.

4. Hỗ trợ vay vốn làm chi phí đi làm việc ở nước ngoài, tham gia chương trình du học vừa học vừa làm tại Đài Loan

a) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, mức vay 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài;

b) Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này được vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, mức vay từng thị trường cụ thể như sau: Hàn Quốc và Malaysia được vay 100% chi phí; Nhật Bản và Đài Loan được vay 90% chi phí, trường hợp cá biệt có nhu cầu vay đủ 100% chi phí do Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động Tỉnh xem xét quyết định; người lao động tham gia chương trình thực tập nghề các thị trường được vay 100% chi phí;

c) Người lao động tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan được vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, mức vay tối đa là 60.000.000 đồng/lao động xuất cảnh;

d) Trường hợp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo những đơn hàng đặc biệt thì Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh cho vay tín chấp 100% chi phí;

đ) Lãi suất cho vay: Thực hiện theo quy định của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp theo từng thời điểm;

e) Thời hạn vay: Không quá thời hạn hợp đồng lao động đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; không quá thời hạn người lao động tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan.

5. Chính sách hỗ trợ rủi ro

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

6. Kinh phí thực hiện

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan được bố trí từ nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; nguồn đảm bảo xã hội hàng năm của Tỉnh và nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ quốc gia về việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 82/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, VPQH, VPCH (I,II);
- Ban CTĐB;
- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, UBKT Tỉnh uỷ;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng: HĐND, UBND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 ... Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 là:

“2. Điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ

a) Người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển (vòng sơ tuyển) của Công ty xuất khẩu lao động và tham gia học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng) để đi làm việc tại Nhật Bản được hỗ trợ vay vốn 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/người;

b) Người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với Công ty xuất khẩu lao động tùy theo thị trường được hỗ trợ vay vốn, cụ thể: Nhật Bản là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)/người; Đài Loan là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)/người; thị trường khác là 5.000.000đ (năm triệu đồng)/người;

c) Khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động được hỗ trợ vay đủ chi phí còn lại theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 4 Điều này;

d) Người lao động tham gia chương trình du học, vừa học, vừa làm tại Đài Loan do Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất, sau khi có hợp đồng và thông báo lịch xuất cảnh chính thức được hỗ trợ vay vốn một lần theo mức quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều này;

đ) Người lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài hoặc đã xuất cảnh tham gia chương trình du học, vừa học, vừa làm tại Đài Loan do Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều này”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND

Điều 1. ... bổ sung Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:
...
2. Bổ sung Khoản 7, Điều 1 là:

“Chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND và những sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020”.

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 237/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 02/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND

542

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
412126