• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/2019/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT, ĐÀO TẠO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CHO PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA, HƯỚNG TỚI THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THANH HÓA.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xét Tờ trình số 246 /TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 514/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Điểm c, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được sửa đổi như sau:

"c) Hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa.

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ y học, thạc sĩ y học, bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội (không bao gồm cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội), cam kết phục vụ lâu dài cho Phân hiệu sau này là Trường Đại học Y Thanh Hóa và được Hội đồng tuyển chọn sẽ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền mặt sau khi tuyển dụng theo các mức như sau:

+ Người có học hàm giáo sư độ tuổi dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 07 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 1.300 triệu đồng;

+ Người có học hàm phó giáo sư độ tuổi dưới 57 tuổi đối với nam, dưới 52 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 07 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 800 triệu đồng;

+ Người có học vị tiến sĩ độ tuổi dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 400 triệu đồng;

+ Người đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 300 triệu đồng;

+ Người có học vị thạc sĩ tốt nghiệp đại học chính quy và học cao học tại Trường Đại học Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 200 triệu đồng.

- Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội trúng tuyển vào các khóa đào tạo bác sĩ nội trú do nhà trường tổ chức (giai đoạn 2016 - 2025) có nguyện vọng và cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm tại Phân hiệu, được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo hàng năm bao gồm học phí, sinh hoạt phí, tiền tài liệu; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/học viên/năm".

2. Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được sửa đổi như sau:

“b) Hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới cho Phân hiệu giai đoạn 2016 - 2025, dự kiến 40.000 triệu đồng (Bốn mươi tỷ đồng), trong đó:

- Hỗ trợ thu hút 02 giáo sư và 02 phó giáo sư: 4.200 triệu đồng;

- Hỗ trợ thu hút 10 tiến sĩ: 4.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ thu hút 06 thạc sĩ: 1.200 triệu đồng;

- Hỗ trợ thu hút 102 bác sĩ nội trú: 30.600 triệu đồng.”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tài chính; Sở Y tế;
- Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 12/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND

41

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453659