• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 31/BCTT-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 4.929.525.142.752 đồng.

(Chưa kể thu viện trợ, thu kết dư ngân sách năm 2012 chuyển sang, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu vay để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên)

Bao gồm:

1. Các khoản thu cân đối Ngân sách Nhà nước            : 4.573.328.102.502 đồng

a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động
xuất khẩu và nhập khẩu                                                  : 786.458.975.032 đồng

Trong đó:

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và
thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu                              : 351.296.082.579 đồng

- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và
thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện                 : 435.162.892.453 đồng

b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước                       : 3.786.869.127.470 đồng

2. Các khoản ghi thu Ngân sách Nhà nước                   : 356.197.040.250 đồng

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương                    : 10.192.597.538.562 đồng

1. Các khoản chi cân đối Ngân sách Nhà nước            : 9.836.400.498.312 đồng

a. Ngân sách tỉnh                                                          : 5.005.213.740.126 đồng

b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố                             : 3.684.614.998.584 đồng

c. Ngân sách xã, phường, thị trấn                                   : 1.146.571.759.602 đồng

2. Các khoản ghi chi Ngân sách Nhà nước                   : 356.197.040.250 đồng

a. Ngân sách tỉnh                                                           : 225.935.932.313 đồng

b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố                             : 107.574.892.858 đồng

c. Ngân sách xã, phường, thị trấn                                   : 22.686.215.079 đồng

III. Kết dư ngân sách địa phương                                : 155.648.340.247 đồng

1. Ngân sách tỉnh                                                         : 1.870.552.598 đồng

Trong đó: Trích chuyển cho Quỹ Dự trữ tài chính 50% theo quy định là 935.276.299 đồng.

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố                          : 92.769.693.318 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn                                : 61.008.094.331 đồng

IV. Xử lý kết dư ngân sách

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262657