• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điu chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 169/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2013, như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 17.206.462.864.281 đồng, trong đó: Thu ngân sách cấp tỉnh là 9.292.190.932.283 đồng.

Tăng 14.379.172.000 đồng so với quyết toán Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Lý do tăng: Bộ Tài chính hạch toán ghi thu số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương số tiền là 14.379.172.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 17.081.178.781.895 đồng, trong đó:

+ Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 9.264.240.742.970 đồng.

+ Tổng chi ngân sách cấp xã: 2.553.849.246.658 đồng.

Giảm 3.285.660.000 đồng so với số quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND .

Lý do giảm: Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh giảm quyết toán chi ngân sách của xã Đông Mỹ với số tiền là 3.285.660.000 đồng, chuyển sang hạch toán nguồn vốn ứng trước của ngân sách xã Đông Mỹ với số tiền là 3.285.660.000 đồng để tiếp tục theo dõi nguồn vốn ứng trước đúng với quy định hiện hành.

3. Chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương năm 2013: 125.284.082.386 đồng, tăng 17.634.832.000 đồng so với số đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND , trong đó:

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013: 27.950.189.313 đồng. Tăng 14.379.172.000 so với số đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND , đồng thời hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh năm 2014 với số tiền là 14.379.172.000 đồng.

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp xã là 44.720.862.391.

Tăng 3.285.660.000 đồng so với số đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 .

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND

2.033

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302310