• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số: 83/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số: 153/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Mức giá:

a) Giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này;

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này;

c) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm quy định tại Phụ lục III đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế các nghị quyết: Số 21/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; s45/2015/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT HĐND, (Th).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC I

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Các loại dịch vụ

Mức giá

1

Dịch vụ khám bệnh tại:

 

1.1

Bệnh viện hạng I

39.000

1.2

Bệnh viện hạng II

35.000

1.3

Bệnh viện hạng III

31.000

1.4

Bệnh viện hạng IV/ Phòng khám đa khoa khu vực

29.000

1.5

Trạm y tế xã

29.000

2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh)

200.000

3

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

120.000

4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

120.000

5

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

350.000

 

PHỤ LỤC II

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Tên dịch vụ kỹ thuật

Mức giá

Ghi chú

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc

 

Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

1.1

Bệnh viện hạng I

632.200

 

1.2

Bệnh viện hạng II

568.900

 

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc

 

Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

2.1

Bệnh viện hạng I

335.900

 

2.2

Bệnh viện hạng II

279.100

 

2.3

Bệnh viện hạng III

245.700

 

2.4

Bệnh viện hạng IV

226.000

 

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell)

 

 

3.1.1

Bệnh viện hạng I

199.100

 

3.1.2

Bệnh viện hạng II

178.500

 

3.1.3

Bệnh viện hạng III

149.800

 

3.1.4

Bệnh viện hạng IV

140.000

 

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

 

 

3.2.1

Bệnh viện hạng I

178.000

 

3.2.2

Bệnh viện hạng II

152.500

 

3.2.3

Bệnh viện hạng III

133.800

 

3.2.4

Bệnh viện hạng IV

122.000

 

3,3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

3.3.1

Bệnh viện hạng I

146.800

 

3.3.2

Bệnh viện hạng II

126.600

 

3.3.3

Bệnh viện hạng III

112.900

 

3.3.4

Bệnh viện hạng IV

108.000

 

3.4

Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực

108.000

 

3.5

Giường lưu tại TYT xã

54.000

 

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng

 

 

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

4.1.1

Bệnh viện hạng I

286.400

 

4.1.2

Bệnh viện hạng II

255.400

 

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

 

 

4.2.1

Bệnh viện hạng I

250.200

 

4.2.2

Bệnh viện hạng II

204.400

 

4.2.3

Bệnh viện hạng III

180.800

 

4.2.4

Bệnh viện hạng IV

171.000

 

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

4.3.1

Bệnh viện hạng I

214.100

 

4.3.2

Bệnh viện hạng II

188.500

 

4.3.4

Bệnh viện hạng III

159.800

 

4.3.5

Bệnh viện hạng IV

145.000

 

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

4.4.1

Bệnh viện hạng I

183.000

 

4.4.2

Bệnh viện hạng II

152.500

 

4.4.3

Bệnh viện hạng III

133.800

 

4.4.4

Bệnh viện hạng IV

127.000

 

5

Ngày giường bệnh ban ngày

Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

 

PHỤ LỤC III

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Tên dịch vụ

Mức giá

Ghi chú

A

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

Siêu âm

 

 

1

Siêu âm

49.000

 

2

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

70.600

 

3

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

176.000

 

4

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu

211.000

 

5

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

246.000

 

6

Siêu âm tim gắng sức

576.000

 

7

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

446.000

Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

794.000

 

9

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.970.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

II

Chụp X-quang thường

 

 

10

Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

47.000

Áp dụng cho 01 vị trí

11

Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

53.000

Áp dụng cho 01 vị trí

12

Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

53.000

Áp dụng cho 01 vị trí

13

Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

66.000

Áp dụng cho 01 vị trí

14

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

12.000

 

15

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

61.000

 

16

Chụp Angiography mắt

211.000

 

17

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

98.000

 

18

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

113.000

 

19

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

153.000

 

20

Chụp mật qua Kehr

225.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

21

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

524.000

 

22

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

514.000

 

23

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

191.000

 

24

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

356.000

 

25

Chụp X - quang vú định vị kim dây

371.000

Chưa bao gồm kim định vị.

26

Lỗ dò cản quang

391.000

 

27

Mammography (1 bên)

91.000

 

28

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

386.000

 

III

Chụp Xquang số hóa

 

 

29

Chụp X-quang số hóa 1 phim

69.000

Áp dụng cho 01 vị trí

30

Chụp X-quang số hóa 2 phim

94.000

Áp dụng cho 01 vị trí

31

Chụp X-quang số hóa 3 phim

119.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

17.000

 

33

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

396.000

 

34

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

594.000

 

35

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

549.000

 

36

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

209.000

 

37

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

209.000

 

38

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

249.000

 

39

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

506.000

 

40

Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

929.000

 

41

Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

371.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

536.000

 

43

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

970.000

 

44

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

2.266.000

 

45

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.431.000

 

46

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

4.136.000

 

47

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.099.000

 

48

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

3.543.000

 

49

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.712.000

 

50

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

7.643.000

 

51

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.606.000

 

52

Chụp PET/CT

20.114.000

 

53

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.831.000

 

54

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.502.000

 

55

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.796.000

 

56

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.696.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông/ vi ống thông, các loại dây dẫn/ vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.

57

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng (hoặc ngực) và mạch chi dưới DSA

8.946.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

58

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.696.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ bít thông liên nhĩ, liên thất.

59

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.546.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

60

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

8.996.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

61

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

1.983.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

62

Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.159.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63

Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.496.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.679.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

65

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

1.179.000

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

66

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

2.996.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

67

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.336.000

 

68

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.754.000

 

69

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

8.636.000

 

70

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

3.136.000

 

V

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

Đo mật độ xương 1 vị trí

79.500

 

72

Đo mật độ xương 2 vị trí

139.000

 

73

Telemedicine

1.500.000

 

B

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

Bơm rửa khoang màng phổi

203.000

 

75

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

454.000

 

76

Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

1.003.000

 

77

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

458.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

78

Cắt chỉ

30.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

79

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

150.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

80

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

131.000

 

81

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

169.000

 

82

Chọc hút khí màng phổi

136.000

 

83

Chọc rửa màng phổi

198.000

 

84

Chọc dò màng tim

234.000

 

85

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

170.000

Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

86

Chọc dò tỦy sống

100.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

161.000

 

88

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

214.000

 

89

Chọc hút hạch hoặc u

104.000

 

90

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

145.000

 

91

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

719.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

92

Chọc hút tế bào tuyến giáp

104.000

 

93

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

144.000

 

94

Chọc hút tủy làm tủy đồ

523.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

95

Chọc hút tủy làm tủy đồ

121.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

96

Chọc hút tủy làm tủy đồ, sử dụng máy khoan cầm tay

2.353.000

 

97

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

583.000

 

98

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

658.000

 

99

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.179.000

 

100

Đặt catheter động mạch quay

533.000

 

101

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.354.000

 

102

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

640.000

Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ

103

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1.113.000

 

104

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

1.113.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

105

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.774.000

 

106

Đặt nội khí quản

555.000

 

107

Đặt sonde dạ dày

85.400

 

108

Đặt sonde JJ niệu quản

904.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

109

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.107.000

Chưa bao gồm stent.

110

Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

2.795.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

111

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

1.973.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

112

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

1.873.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

113

Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

183.000

Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.

114

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

2.308.000

Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

115

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

183.000

 

116

Hút dịch khớp

109.000

 

117

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

118.000

 

118

Hút đờm

10.000

 

119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

918.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

120

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

549.000

 

121

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

938.000

 

122

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.173.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

123

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.597.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

124

Mở khí quản

704.000

 

125

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

360.000

 

126

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

63.300

 

127

Nội soi lồng ngực

937.000

 

128

Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

4.982.000

 

129

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.760.000

 

130

Niệu dòng đồ

54.200

 

131

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.743.000

 

132

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.443.000

 

133

Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

3.243.000

 

134

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

738.000

 

135

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

1.105.000

 

136

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.547.000

 

137

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

2.807.000

 

138

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết.

410.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

231.000

 

140

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

385.000

 

141

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

287.000

 

142

Nội soi trực tràng có sinh thiết

278.000

 

143

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

179.000

 

144

Nội soi dạ dày can thiệp

2.191.000

 

145

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

2.663.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, ERCP catheter, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

146

Nội soi ổ bụng

793.000

 

147

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

937.000

 

148

Nội soi ống mật chủ

154.000

 

149

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.152.000

 

150

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.871.000

 

151

Nội soi tiết niệu có gây mê

824.000

 

152

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

906.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

153

Nội soi bàng quang có sinh thiết

621.000

 

154

Nội soi bàng quang không sinh thiết

506.000

 

155

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

675.000

 

156

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

870.000

 

157

Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.342.000

 

158

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.357.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

159

Nối thông động- tĩnh mạch

1.142.000

 

160

Nong niệu đạo và đặt thông đái

228.000

 

161

Nong thực quản qua nội soi

2.239.000

 

162

Rửa bàng quang

185.000

Chưa bao gồm hóa chất.

163

Rửa dạ dày

106.000

 

164

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

576.000

 

165

Rửa phổi toàn bộ

7.910.000

 

166

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

812.000

 

167

Rút máu để điều trị

216.000

 

168

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

172.000

 

169

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

2.058.000

 Chưa bao gồm ống thông.

170

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

547.000

 

171

Sinh thiết cơ tim

1.702.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

172

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

121.000

 

173

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

978.000

 

174

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

808.000

 

175

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.872.000

 

176

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.672.000

 

177

Sinh thiết hạch hoặc u

249.000

 

178

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.078.000

 

179

Sinh thiết màng phổi

418.000

 

180

Sinh thiết móng

285.000

 

181

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

589.000

 

182

Sinh thiết tủy xương

229.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết.

183

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.359.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

184

Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

2.664.000

 

185

Sinh thiết vú

144.000

 

186

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.541.000

 

187

Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng

626.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

188

Soi đại tràng + tiêm hoặc kẹp cầm máu

544.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

189

Nội soi khớp gối/vai sinh thiết hoặc điều trị rửa khớp hoặc lấy dị vật

483.000

 

190

Soi màng phổi

403.000

 

191

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

854.000

 

192

Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

710.000

 

193

Soi ruột non có hoặc không có sinh thiết

608.000

 

194

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

396.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

195

Soi trực tràng + tiêm hoặc thắt trĩ

228.000

 

196

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

968.000

 

197

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

477.000

 

198

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.478.000

Chưa bao gồm catheter.

199

Thận nhân tạo cấp cứu

1.515.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

200

Thận nhân tạo chu kỳ

543.000

Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

201

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

59.400

 

202

Tháo bột khác

49.500

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

203

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

233.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường/ Vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong/ Vết loét, hoại tử do tỳ đè.

204

Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤ 15cm

55.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

205

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

79.600

 

206

Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

79.600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

207

Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

109.000

 

208

Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

129.000

 

209

Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

174.000

 

210

Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

227.000

 

211

Thay canuyn mở khí quản

241.000

 

212

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

89.500

 

213

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

499.000

 

214

Thở máy (01 ngày điều trị)

533.000

 

215

Thông đái

85.400

 

216

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

78.000

 

217

Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch)

10.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

218

Tiêm khớp

86.400

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

219

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

126.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

220

Truyền tĩnh mạch

20.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

221

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm

172.000

 

222

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm

224.000

 

223

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm

244.000

 

224

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm

286.000

 

C

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

225

Bàn kéo

43.800

 

226

Bó Farafin

50.000

 

227

Bó thuốc

47.700

 

228

Bồn xoáy

14.800

 

229

Châm (các phương pháp châm)

81.800

 

230

Chẩn đoán điện

33.700

 

231

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

53.200

 

232

Chôn chỉ (cấy chỉ)

174.000

 

233

Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

35.000

 

234

Đặt thuốc y học cổ truyền

43.200

 

235

Điện châm

75.800

 

236

Điện phân

44.000

 

237

Điện từ trường

37.000

 

238

Điện vi dòng giảm đau

28.000

 

239

Điện xung

40.000

 

240

Giác hơi

31.800

 

241

Giao thoa

28.000

 

242

Hồng ngoại

41.100

 

243

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

50.500

 

244

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

328.000

 

245

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

197.000

 

246

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

44.400

 

247

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

140.000

 

248

Laser châm

78.500

Giá của dịch vụ đã bao gồm dịch vụ Châm (các phương pháp châm)

249

Laser chiếu ngoài

33.000

 

250

Laser nội mạch

51.700

 

251

Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

252

Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

253

Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

254

Ngâm thuốc y học cổ truyền

47.300

 

255

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

1.009.000

Chưa bao gồm thuốc

256

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

28.000

 

257

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.000

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

258

Siêu âm điều trị

44.400

 

259

Sóng ngắn

40.700

 

260

Sóng xung kích điều trị

58.000

 

261

Tập do cứng khớp

41.500

 

262

Tập do liệt ngoại biên

24.300

 

263

Tập do liệt thần kinh trung ương

38.000

 

264

Tập dưỡng sinh

20.000

 

265

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

52.400

 

266

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

9.800

 

267

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

296.000

 

268

Tập nuốt (có sử dụng máy)

152.000

 

269

Tập nuốt (không sử dụng máy)

122.000

 

270

Tập sửa lỗi phát âm

98.800

 

271

Tập vận động đoạn chi

44.500

 

272

Tập vận động toàn thân

44.500

 

273

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

27.300

 

274

Tập với hệ thống ròng rọc

9.800

 

275

Tập với xe đạp tập

9.800

 

276

Thủy châm

61.800

Chưa bao gồm thuốc.

277

Thủy trị liệu

84.300

 

278

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.707.000

Chưa bao gồm thuốc

279

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ

1.116.000

Chưa bao gồm thuốc

280

Tử ngoại

38.000

 

281

Vật lý trị liệu chỉnh hình

29.000

 

282

Vật lý trị liệu hô hấp

29.000

 

283

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

29.000

 

284

Xoa bóp áp lực hơi

29.000

 

285

Xoa bóp bấm huyệt

61.300

 

286

Xoa bóp bằng máy

24.300

 

287

Xoa bóp cục bộ bằng tay

59.500

 

288

Xoa bóp toàn thân

87.000

 

289

Xông hơi thuốc

40.000

 

290

Xông khói thuốc

35.000

 

291

Xông thuốc bằng máy

40.000

 

 

Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

292

Thủ thuật loại I

121.000

 

293

Thủ thuật loại II

64.700

 

294

Thủ thuật loại III

38.300

 

D

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

295

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.022.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

296

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

1.429.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

297

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

1.173.000

 

298

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.343.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

299

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.062.000

 

300

Phẫu thuật loại I

2.061.000

 

301

Phẫu thuật loại II

1.223.000

 

302

Thủ thuật loại đặc biệt

1.149.000

 

303

Thủ thuật loại I

713.000

 

304

Thủ thuật loại II

430.000

 

305

Thủ thuật loại III

295.000

 

II

NỘI KHOA

 

 

306

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.336.000

 

307

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặcthức ăn

848.000

 

308

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.341.000

 

309

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.024.000

 

310

Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

283.000

 

311

Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

153.000

 

312

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

511.000

 

313

Test hồi phục phế quản

165.000

 

314

Test huyết thanh tự thân

647.000

 

315

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

863.000

 

316

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

817.000

 

317

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

330.000

 

318

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

370.000

 

319

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

468.000

 

320

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

382.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

321

Phẫu thuật loại I

1.509.000

 

322

Phẫu thuật loại II

1.047.000

 

323

Thủ thuật loại đặc biệt

791.000

 

324

Thủ thuật loại I

541.000

 

325

Thủ thuật loại II

301.000

 

326

Thủ thuật loại III

154.000

 

III

DA LIỄU

 

 

327

Chụp và phân tích da bằng máy

198.000

 

328

Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

181.000

 

329

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

314.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

330

Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

233.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

331

Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

295.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

332

Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis

510.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

333

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

214.000

 

334

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

332.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

335

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional

1.144.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

336

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

427.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

337

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

307.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

338

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

967.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

339

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.061.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

340

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

187.000

 

341

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

259.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

342

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

600.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

343

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

662.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

344

Phẫu thuật cấy lông mày

1.634.000

 

345

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.082.000

 

346

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.041.000

 

347

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.317.000

 

348

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

602.000

 

349

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

505.000

 

350

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.761.000

 

351

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

1.401.000

 

352

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

696.000

 

353

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.167.000

 

354

Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.044.000

 

355

Xóa xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby

700.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

356

Xóa nếp nhăn bằng Laser Fractional, Intracell

960.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

357

Trẻ hóa da bằng các kỹ thuật Laser Fractional

960.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

358

Trẻ hóa da bằng Radiofrequency (RF)

515.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

359

Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

4.200.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.

360

Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc

485.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.

361

Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm

200.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

362

Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED

180.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

363

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.061.000

 

364

Phẫu thuật loại I

1.713.000

 

365

Phẫu thuật loại II

1.000.000

 

366

Phẫu thuật loại III

754.000

 

367

Thủ thuật loại đặc biệt

716.000

 

368

Thủ thuật loại I

365.000

 

369

Thủ thuật loại II

235.000

 

370

Thủ thuật loại III

142.000

 

IV

NỘI TIẾT

 

 

371

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

218.600

 

372

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

245.400

 

373

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.402.000

 

374

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.008.000

 

375

Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.614.000

 

376

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.359.000

 

377

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.236.000

 

378

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.208.000

 

379

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.699.000

 

380

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.269.000

 

381

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.545.000

 

382

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.436.000

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

383

Thủ thuật loại I

575.000

 

384

Thủ thuật loại II

369.000

 

385

Thủ thuật loại III

204.000

 

V

NGOẠI KHOA

 

 

 

Ngoại Thần kinh

 

 

386

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.310.000

 

387

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

4.846.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, vật liệu cầm máu.

388

Phẫu thuật u hố mắt

5.297.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

389

Phẫu thuật áp xe não

6.514.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín.

390

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

3.981.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

391

Phẫu thuật nội soi não hoặc tỦy sống

4.847.000

 

392

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.220.000

 

393

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.431.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.

394

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.132.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.

395

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

6.852.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

396

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.118.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

397

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

6.277.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.

398

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.277.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, vật liệu cầm máu.

399

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

6.752.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

400

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.107.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

401

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.351.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo/ vật liệu thay thế xương sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo và các vật liệu tạo hình hộp sọ.

402

Phẫu thuật u xương sọ

4.787.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc vật liệu tạo hình hộp sọ, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.

403

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.151.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.

404

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

6.459.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

405

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

6.728.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

406

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.118.000

 

407

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

6.771.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

408

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.524.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

409

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

17.542.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ cố định vành.

410

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.042.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.

411

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

13.931.000

 

412

Phẫu thuật cắt ống động mạch

12.550.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

413

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

7.431.000

 

414

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

13.931.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

415

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

7.055.000

 

416

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

7.227.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

417

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.162.000

 

418

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.277.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

419

Phẫu thuật thay động mạch chủ

18.134.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.

420

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…)

16.542.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo

421

Phẫu thuật tim kín khác

13.460.000

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

422

Phẫu thuật tim loại Blalock

13.931.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

423

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

16.004.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.

424

Phẫu thuật u máu các vị trí

2.896.000

 

425

Phẫu thuật cắt phổi

8.265.000

Chưa bao gồm bộ khâu nối tự động mổ hở (Stapler).

426

Phẫu thuật cắt u trung thất

9.918.000

 

427

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.689.000

 

428

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.404.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

429

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.589.000

 

430

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

7.895.000

 

431

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.567.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

432

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

6.307.000

 

433

Phẫu thuật cắt thận

4.044.000

 

434

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

5.835.000

 

435

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.839.000

 

436

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.130.000

 

437

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.000.000

 

438

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.910.000

 

439

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

4.997.000

 

440

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

2.950.000

 

441

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.073.000

 

442

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.152.000

 

443

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.379.000

 

444

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.569.000

 

445

Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

4.379.000

 

446

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.227.000

 

447

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.566.000

Chưa bao gồm dây cáp quang.

448

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.566.000

 

449

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.715.000

 

450

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.809.000

 

451

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

3.963.000

 

452

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.254.000

 

453

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.684.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

454

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.049.000

 

455

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.434.000

 

456

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

2.362.000

 

457

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.253.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

Tiêu hóa

 

 

458

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.209.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

459

Phẫu thuật cắt thực quản

6.907.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

460

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.611.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

461

Phẫu thuật đặt Stent thực quản

4.936.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

462

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.727.000

 

463

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.172.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

464

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.727.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

465

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.681.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

466

Phẫu thuật cắt dạ dày

6.890.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

467

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

4.887.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

468

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

4.037.000

 

469

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dầy

3.072.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

470

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.789.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

471

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.282.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

472

Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

2.416.000

 

473

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.105.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

474

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.072.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

475

Phẫu thuật cắt ruột non

4.441.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

476

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.460.000

 

477

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.651.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

478

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.379.000

 

479

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.088.000

Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.

480

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.130.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

481

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.563.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

482

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.414.000

 

483

Phẫu thuật cắt gan

7.757.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

484

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.255.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

485

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.335.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

486

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.511.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.

487

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.130.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

488

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.038.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

489

Phẫu thuật cắt túi mật

4.335.000

 

490

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

2.958.000

 

491

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.311.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

492

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.498.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

493

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.630.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

494

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.227.000

 

495

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.130.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

496

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

3.919.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

497

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.268.000

Chưa bao gồm stent.

498

Phẫu thuật nối mật ruột

4.211.000

 

499

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.424.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.

500

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

9.840.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

501

Phẫu thuật cắt lách

4.284.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

502

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.187.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

503

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy

4.297.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

504

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.430.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

505

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.629.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

506

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.482.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

507

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.525.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

508

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.447.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

509

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.157.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

510

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.709.000

 

511

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.461.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

512

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.153.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

513

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.391.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.

514

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.891.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

515

Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.010.000

 

516

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.789.000

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.

517

Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi

1.678.000

 

518

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.332.000

 

519

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.679.000

 

520

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.210.000

Chưa bao gồm bóng nong.

521

Cắt phymosis

224.000

 

522

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

173.000

 

523

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

124.000

 

524

Thắt các búi trĩ hậu môn

264.000

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

525

Cố định gãy xương sườn

46.500

 

526

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

688.000

 

527

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

503.000

 

528

Nắn trật khớp háng (bột liền)

635.000

 

529

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

265.000

 

530

Nắn trật khớp khỦyu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

250.000

 

531

Nắn trật khớp khỦyu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

150.000

 

532

Nắn trật khớp khỦyu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

386.000

 

533

Nắn trật khớp khỦyu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

208.000

 

534

Nắn trật khớp vai (bột liền)

310.000

 

535

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

155.000

 

536

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

225.000

 

537

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

150.000

 

538

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

320.000

 

539

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

200.000

 

540

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

701.000

 

541

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

306.000

 

542

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

320.000

 

543

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

236.000

 

544

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

320.000

 

545

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

236.000

 

546

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

611.000

 

547

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán)

331.000

 

548

Nắn, bó gẫy xương đòn

115.000

 

549

Nắn, bó gẫy xương gót

135.000

 

550

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

135.000

 

551

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.640.000

 

552

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.767.000

 

553

Phẫu thuật thay khớp vai

6.703.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

554

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.597.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định.

555

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.767.000

 

556

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.039.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định.

557

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.033.000

 

558

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.109.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các loại, bộ dây bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt điện, ốc, vít.

559

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng

4.101.000

Chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.

560

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.109.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.

561

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.481.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

562

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

3.609.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

563

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

4.981.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

564

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

4.981.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

565

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.850.000

Chưa bao gồm kim cố định.

566

Phẫu thuật làm cứng khớp

3.508.000

Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.

567

Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.429.000

Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.

568

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.657.000

 

569

Phẫu thuật ghép chi

5.777.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo.

570

Phẫu thuật ghép xương

4.446.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp và xương nhân tạo.

571

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao

4.481.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản.

572

Phẫu thuật kéo dài chi

4.435.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định.

573

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

3.609.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.

574

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

4.981.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.

575

Phẫu thuật lấy bỏ u xương

3.611.000

 

576

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân )

2.828.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo.

577

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.101.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện cố định, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại

578

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.336.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

579

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

3.536.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

580

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương

1.681.000

 

581

Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

6.852.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.

582

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật )

8.478.000

Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.

583

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ

5.039.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

584

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng

5.140.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

585

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng

5.181.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bóng (lồng) titan.

586

Phẫu thuật thay đốt sống

5.360.000

Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, ốc, khóa.

587

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

4.837.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo

588

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.752.000

 

589

Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)

2.801.000

 

590

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

3.167.000

 

591

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2

4.040.000

 

592

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.689.000

 

593

Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu

2.531.000

 

594

Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

4.381.000

 

595

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

4.675.000

 

596

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi

6.157.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo

597

Tạo hình khí-phế quản

12.015.000

Chưa bao gồm Stent

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại

 

 

598

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.335.000

 

599

Phẫu thuật loại I

2.619.000

 

600

Phẫu thuật loại II

1.793.000

 

601

Phẫu thuật loại III

1.136.000

 

602

Thủ thuật loại đặc biệt

932.000

 

603

Thủ thuật loại I

513.000

 

604

Thủ thuật loại II

345.000

 

605

Thủ thuật loại III

168.000

 

VI

PHỤ SẢN

 

 

606

Bóc nang tuyến Bartholin

1.237.000

 

607

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.586.000

 

608

Bóc nhân xơ vú

947.000

 

609

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

1.000.000

 

610

Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.554.000

 

611

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.677.000

 

612

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

109.000

 

613

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần

3.937.000

 

614

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

5.378.000

 

615

Cắt u thành âm đạo

1.960.000

 

616

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

5.830.000

 

617

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.522.000

 

618

Cấy - tháo thuốc tránh thai

200.000

Chưa bao gồm thuốc hoặc mảnh ghép tránh thai

619

Chích áp xe tầng sinh môn

781.000

 

620

Chích áp xe tuyến Bartholin

783.000

 

621

Chích apxe tuyến vú

206.000

 

622

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh

753.000

 

623

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

805.000

 

624

Chọc dò màng bụng sơ sinh

389.000

 

625

Chọc dò túi cùng Douglas

267.000

 

626

Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

2.155.000

 

627

Chọc ối

681.000

 

628

Chọc hút noãn

7.042.000

 

629

Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn

2.527.000

 

630

Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung

3.850.000

Chưa bao gồm catherter chuyển phôi

631

Dẫn lưu cùng đồ Douglas

798.000

 

632

Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

5.873.000

 

633

Đặt và tháo dụng cụ tử cung

210.000

 

634

Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút hoặc sóng ngắn hoặc hồng ngoại

60.000

 

635

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

146.000

 

636

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn

257.000

 

637

Đỡ đẻ ngôi ngược

927.000

 

638

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

675.000

 

639

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

1.114.000

 

640

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring

70.000

Trường hợp theo dõi tim thai và cơn co tử cung của sản phụ khoa trong cuộc đẻ thì thanh toán 01 lần/ngày điều trị.

641

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

3.941.000

 

642

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

877.000

 

643

Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

636.000

 

644

Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai)

2.065.000

 

645

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

191.000

 

646

Hút thai dưới siêu âm

430.000

 

647

HỦy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang

2.658.000

 

648

HỦy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.363.000

 

649

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

1.525.000

 

650

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.810.000

 

651

Khâu tử cung do nạo thủng

2.673.000

 

652

Khâu vòng cổ tử cung

536.000

 

653

Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung

2.638.000

 

654

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

2.524.000

 

655

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

82.100

 

656

Lấy dị vật âm đạo

541.000

 

657

Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.728.000

 

658

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.147.000

 

659

Lọc rửa tinh trùng

925.000

 

660

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung

3.282.000

 

661

Nạo hút thai trứng

716.000

 

662

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

331.000

 

663

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.285.000

 

664

Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

2.746.000

 

665

Nội xoay thai

1.380.000

 

666

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

562.000

 

667

Nong cổ tử cung do bế sản dịch

268.000

 

668

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

161.000

 

669

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.108.000

 

670

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

283.000

 

671

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

358.000

 

672

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

177.000

 

673

Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

1.003.000

 

674

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

519.000

 

675

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

383.000

 

676

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.692.000

 

677

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.568.000

 

678

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.510.000

 

679

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

4.480.000

 

680

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.753.000

 

681

Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

3.491.000

 

682

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.868.000

 

683

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.620.000

 

684

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.564.000

 

685

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.724.000

 

686

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

9.188.000

 

687

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.115.000

 

688

Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

5.848.000

 

689

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.551.000

 

690

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

3.538.000

 

691

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.594.000

 

692

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

3.553.000

 

693

Phẫu thuật Crossen

3.840.000

 

694

Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT)

12.353.000

 

695

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

3.213.000

 

696

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.735.000

 

697

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)

4.056.000

 

698

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

2.223.000

 

699

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

2.773.000

 

700

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.694.000

 

701

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

3.881.000

 

702

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.135.000

 

703

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.637.000

 

704

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.674.000

 

705

Phẫu thuật Manchester

3.509.000

 

706

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3.246.000

 

707

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.335.000

 

708

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung

3.704.000

 

709

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

5.864.000

 

710

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.835.000

 

711

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

4.578.000

 

712

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.673.000

 

713

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

4.117.000

 

714

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

5.944.000

 

715

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật

5.386.000

 

716

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

4.899.000

 

717

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

5.742.000

 

718

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

7.641.000

 

719

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

7.781.000

 

720

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

5.851.000

 

721

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

4.917.000

 

722

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

5.352.000

 

723

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung

4.833.000

 

724

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.791.000

 

725

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

8.981.000

 

726

Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

5.370.000

 

727

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.568.000

 

728

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.361.000

 

729

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng   

6.294.000

 

730

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

3.937.000

 

731

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.711.000

 

732

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.362.000

 

733

Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones)

4.395.000

 

734

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

4.757.000

 

735

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

3.241.000

 

736

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

3.949.000

 

737

Phẫu thuật treo tử cung

2.750.000

 

738

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

5.910.000

 

739

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

369.000

 

740

Sinh thiết gai rau

1.136.000

 

741

Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú

2.143.000

 

742

Rã đông phôi, noãn

3.420.000

 

743

Rã đông tinh trùng

190.000

 

744

Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh)

8.796.000

 

745

Soi cổ tử cung

58.900

 

746

Soi ối

45.900

 

747

Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

1.078.000

 

748

Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung

235.000

 

749

Tiêm nhân Chorio

225.000

 

750

Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI)

6.180.000

 

751

Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao)

1.260.000

 

752

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

6.419.000

 

753

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

370.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

754

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.531.000

 

755

Phẫu thuật loại I

2.173.000

 

756

Phẫu thuật loại II

1.373.000

 

757

Phẫu thuật loại III

1.026.000

 

758

Thủ thuật loại đặc biệt

830.000

 

759

Thủ thuật loại I

543.000

 

760

Thủ thuật loại II

368.000

 

761

Thủ thuật loại III

174.000

 

VII

MẮT

 

 

762

Bơm rửa lệ đạo

35.000

 

763

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.160.000

Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.

764

Cắt bỏ túi lệ

804.000

 

765

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn

1.200.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

766

Cắt mộng áp Mytomycin

940.000

Chưa bao gồm thuốc MMC.

767

Cắt mống mắt chu biên bằng Laser

300.000

 

768

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.115.000

 

769

Cắt u kết mạc không vá

750.000

 

770

Chích chắp hoặc lẹo

75.600

 

771

Chích mủ hốc mắt

429.000

 

772

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.060.000

 

773

Chữa bỏng mắt do hàn điện

27.000

 

774

Chụp mạch ICG

230.000

Chưa bao gồm thuốc

775

Đánh bờ mi

34.900

 

776

Điện chẩm

382.000

 

777

Điện di điều trị (1 lần)

17.600

 

778

Điện đông thể mi

439.000

 

779

Điện võng mạc

86.500

 

780

Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị

27.000

 

781

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc

393.000

 

782

Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

129.000

 

783

Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản

58.600

 

784

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

49.600

 

785

Đo Javal

34.000

 

786

Đo khúc xạ máy

8.800

 

787

Đo nhãn áp

23.700

 

788

Đo thị lực khách quan

65.500

 

789

Đo thị trường, ám điểm

28.000

 

790

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

55.000

 

791

Đốt lông xiêu

45.700

 

792

Ghép giác mạc (01 mắt)

3.223.000

Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo.

793

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc

1.177.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

794

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.004.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

795

Gọt giác mạc

734.000

 

796

Khâu cò mi

380.000

 

797

Khâu củng mạc đơn thuần

800.000

 

798

Khâu củng giác mạc phức tạp

1.200.000

 

799

Khâu củng mạc phức tạp

1.060.000

 

800

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.379.000

 

801

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

774.000

 

802

Khâu giác mạc đơn thuần

750.000

 

803

Khâu giác mạc phức tạp

1.060.000

 

804

Khâu phục hồi bờ mi

645.000

 

805

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

879.000

 

806

Khoét bỏ nhãn cầu

704.000

 

807

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.690.000

 

808

Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.410.000

 

809

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

640.000