• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020

Tải về Nghị quyết 25/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg, ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ;

Căn cứ Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg, ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ;

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng - an ninh (QP-AN) và khối đoàn kết các dân tộc. Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân (ANND), thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững mạnh; tăng cường tiềm lực, sức mạnh trong KVPT, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hi (KT-XH), kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội với củng cố QP-AN.

Phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội (TTATXH); xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 85%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Hoàn thành xây dựng công trình AD-05; triển khai xây dựng 50% công trình quân sự trong căn cứ hậu phương tỉnh; hoàn chỉnh xây dựng công trình PND - 16 khu vực biên giới; 100% các huyện, thị, thành phố hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai xây dựng một số công trình quân sự cơ bản trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trong đó có 1 đến 3 huyện hoàn thành xây dựng công trình HD trong căn cứ chiến đấu; hoàn thành xây dựng trường bắn trong thao trường huấn luyện cấp huyện; xây dựng 20% trụ sở Ban chỉ huy quân sự , trụ sở công an xã.

Xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT), hằng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 70% đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; đến năm 2020 tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 22%, trong dự bị động viên đạt trên 10%.

100% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị LLVT cấp tỉnh và cấp huyện có trình độ đại học chuyên môn và cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; trên 70% cán bộ có trình độ đại học trở lên; 20% cán bộ sĩ quan có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ, sĩ quan là người dân tộc thiểu số thuộc cơ quan thường trực của các đơn vị LLVT từ 28% trở lên. 100% Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Trưởng công an xã có trình độ trung cấp trở lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP-AN và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị (ANCT), TTATXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

3. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

4. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về QP-AN

- Chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về QP-AN.

- Ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về QP-AN, triển khai thực hiện chặt chẽ.

2. Triển khai thực hiện công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về QP-AN và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các văn bản về giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp.

- Nắm chắc các đối tượng giáo dục QP-AN, bảo đảm 100% các đối tượng được học tập bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn dân.

3. Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND; thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

- Nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

- Giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ.

- Phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác thông tin, văn hóa, văn nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

- Xây dựng thế trận lòng dân, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN.

4. Đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các chương trình dự án phát triển KTXH, xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh bảo đảm cho phát triển và củng cố QP-AN.

- Quy hoạch phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ chế chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

- Quan tâm ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực lưỡng dụng vừa bảo đảm thời bình và sẵn sàng chuyển sang phục vụ thời chiến.

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án, đề án kinh tế - quốc phòng.

5. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh cả chính trị tư tưởng và tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ XHCN, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

- Xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

- Xây dựng lực lượng Công an thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận ANND, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

- Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng Pháp lệnh, bảo đảm đủ chỉ tiêu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phát triển kinh tế và sẵn sàng động viên.

- Củng cố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, có khả năng phối hợp với công an, biên phòng xử lý các tình huống an ninh chính trị tại cơ sở.

- Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, tiếp tục mở các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị cho lực lượng thường trực, đào tạo Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Quân sự địa phương, các đơn vị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

6. Thực hiện nghiêm Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động đấu tranh giữ vững ANCT trên địa bàn; từng bước triển khai xây dựng thế trận KVPT vững chắc

6.1. Bảo vệ vững chắc ANCT, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

- Lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

- Chủ động phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT.

- Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng; phát huy vai trò quần chúng tham gia bảo vệ ANCT, TTATXH.

6.2. Duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu

Duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên bổ sung, tổ chức luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án tác chiến.

6.3. Nâng cao chất lượng các cuộc luyện, diễn tập

Nâng cao chất lượng các cuộc luyện, diễn tập KVPT, diễn tập tìm kiếm cứu nạn - phòng chống thiên tai ở các cấp và diễn tập cụm tác chiến biên phòng, diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã; diễn tập về chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phòng chống khủng bố.

6.4. Quy hoạch, xây dựng các công trình trong KVPT

- Xây dựng 50% công trình quân sự trong căn cứ hậu phương tỉnh: Năm 2016 - 2017 khảo sát và cắm mốc vùng lõi; từ năm 2018 - 2020 lồng ghép xây dựng một số công trình.

- Năm 2016 triển khai 01 công trình HD; tập trung hoàn chỉnh khảo sát thiết kế BD - 16, từ năm 2017 đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

- Năm 2016-2017 hoàn chỉnh quy hoạch, năm 2018 -2020 hoàn thành xây dựng công trình PND - 16 khu vực biên giới.

- Năm 2016-2017 các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh về quy hoạch thao trường huấn luyện; đến 2020 hoàn thành xây dựng trường bắn trong thao trường huấn luyện.

- Năm 2016-2017 hoàn thành xây dựng Đề án ADH giai đoạn 2016-2020; năm 2018 triển khai, đến 2020 hoàn thành 01 công trình ADH trong căn cứ hậu phương (ccHP).

- Năm 2016-2017 các huyện hoàn chỉnh thủ tục về quy hoạch xây dựng đề án căn cứ chiến đấu, ccHP trong KVPT huyện; từ năm 2018 tiến hành xây dựng một số công trình, tập trung các huyện biên giới.

- Tiếp tục xây dựng công trình AD-05 bằng nguồn ngân sách của tỉnh đến năm 2018 hoàn thành.

- Năm 2017-2018 hoàn thành xây dựng trận địa phòng không tại các huyện biên giới và huyện, thành phố trọng điểm về phòng không; năm 2020 hoàn thành xây dựng trận địa phòng không các huyện, thị xã còn lại.

- Xây dựng đường vành đai biên giới và hoàn chỉnh trận địa chiến đấu bảo vệ Đồn, Trạm Biên phòng.

- Chỉ đạo mỗi năm lồng ghép xây dựng 05-08 trụ sở, đến 2020 xây dựng đạt 20% trụ sở BCH quân sự xã, trụ sở công an xã.

- Từng bước quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại, mua sắm phương tiện cho LLVT cơ động bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

7. Tăng cường công tác đối ngoại xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) góp phần bảo vệ an ninh biên giới, nâng cao hiệu quả hợp tác, quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ và khai thác, phát huy có hiệu quả kinh tế đối ngoại; đặc biệt trong hợp tác đấu tranh trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm xuyên quốc gia như mua bán vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tội phạm tiền giả, ma túy, mua bán người...

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Điện Biên thường xuyên phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Hiệp định Quy chế biên giới; kịp thời nắm bắt, chủ động triển khai các phương án và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, như: xâm canh, xâm cư, tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”, hoạt động lợi dụng tôn giáo... góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, ANTT ở khu vực biên giới.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg , ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình mới”.

8. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn

Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ chi cấp bách theo yêu cầu; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung ngân sách để bảo đảm nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ QP-AN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện: 2.570.102 triệu đồng. Trong đó:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 1.987.063 triệu đồng

2. Bộ Chỉ huy BĐBP: 206.450 triệu đồng

3. Công an tỉnh: 376.589 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 25/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331824