• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới

 

Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND về chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CẤP LẠI KHOẢN THU TỪ GIAO ĐẤT, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 17/11/2015 về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đu giá quyn sử dụng đất cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016, cthể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

2. Chính sách được hưởng

a) Đối với các xã (trừ xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp):

- Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại 100% số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả 15% kinh phí trích quỹ phát triển đất) cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp lại 50% số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách huyện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

b) Đối với xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp:

UBND tỉnh cấp lại số kinh phí 15% trích lập Quỹ Phát triển đất của tỉnh từ số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã Quang Sơn theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 và Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình cho xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.

3. Thời gian áp dụng: Năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tchức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các ban của Hội đồng nhân dân tnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Kho Bạc nhà nước t
nh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307025