• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NỐI HAI TỈNH THÁI BÌNH, HÀ NAM VỚI CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH, THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) VÀO DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 nguồn ngân sách địa phương;chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) (sau đây viết tắt là Dự án) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 nguồn ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Điều 2. Chấp thuận điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 4.281 tỷ đồng lên 4.721,3 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Bố trí bổ sung 2.374,3 tỷ đồng vào nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2020 (năm 2018 bố trí tối thiểu 500 tỷ đồng) để thanh toán cho Dự án.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết:

- Sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn tăng thu ngân sách hằng năm, các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí thanh toán cho Dự án.

- Chủ động điều hành ngân sách linh hoạt (sử dụng nguồn kinh phí dự phòng tạm thời nhàn rỗi, kinh phí tiết kiệm chi tiêu… trong khuôn khổ quy định của Nhà nước) để thanh toán cho Nhà đầu tư, hạn chế thấp nhất việc phát sinh lãi vay của Dự án.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1, 5 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết: ... số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ... cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 đã bố trí cho 120 nhiệm vụ, dự án tại ... Điều 2 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 ... với tổng số vốn là 3.509,462 tỷ đồng.
...
5. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho 22 dự án tạm ứng ngân sách tỉnh đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm giai đoạn 2018-2020 tại ... Điều 2 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 ... với tổng số vốn là 1.848,814 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 sau khi điều chỉnh (bao gồm cả số vốn tạm ứng) là 5.578,044 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1, 5 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373490