• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chính sách đối với giáo viên mầm non

 

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÔNG TÁC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP CÓ TỔ CHỨC BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thụ hưởng: Giáo viên làm công tác quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng); Giáo viên trực tiếp giảng dạy; Nhân viên kế toán; Nhân viên nấu ăn; Nhân viên bảo vệ và Nhân viên y tế.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Tính theo ngày thực tế làm việc tại trường nhưng tối đa không quá 10 tháng/năm và không trùng lặp về chế độ được hưởng. Thời gian đi công tác, đi học hoặc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động thì không được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

b) Lãnh đạo trường mầm non tổ chức theo dõi và chấm công hằng ngày cho các đối tượng theo quy định.

c) Chế độ hỗ trợ của Tỉnh chấm dứt khi Trung ương ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ mới cho giáo viên, nhân viên công tác tại trường mầm non công lập có tổ chức bán trú.

2. Mức hỗ trợ là: 60.000đ/người/ngày. Riêng Giáo viên làm công tác quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) được hưởng một người/ngày.

3. Thời gian áp dụng: Từ năm học 2019-2020.

4. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý nhà nước hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420328