• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Nghị quyết 260/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 260/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời khẳng định kết quả nổi bật đạt được cũng như một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Kết quả đạt được

Năm 2020 - Năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, với không ít thách thức đan xen, nhất là “đại dịch” Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến các ngành kinh tế và đời sống xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, chúng ta đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Kết quả:

(1) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, tập trung các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ; các Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả phòng, chống dịch Covid -19; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân và bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh, an toàn xã hội.

(2) Được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổ chức làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh; quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các định hướng phát triển Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; phát triển và nâng cấp các đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử.

(3) Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có mức tăng điểm lớn nhất trong 5 tỉnh/thành phố xếp hạng rất tốt và cải thiện điểm số tốt nhất tính từ năm đầu khảo sát (năm 2005), đứng vị trí 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 11 bậc, với điểm số cao nhất sau 8 năm); chỉ số cải cách hành chính công (PAR INDEX) đứng vị trí 18/63 (tăng 5 bậc); chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) đứng vị trí 6/63 (tăng 5 bậc).

(4) Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, Bắc Ninh đứng thứ nhất về chất lượng giải, thứ 2 về tỷ lệ học sinh đạt giải so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu năm 2020.

(5) Quan tâm công tác lao động, đào tạo, giải quyết việc làm; an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước . Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, gặp gỡ, tặng quà cho công nhân, người lao động; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động.

(6) Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(7) Nâng cao chất lượng quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; số vụ phạm pháp hình sự giảm; an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế:

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giảm; các ngành kinh tế gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước giảm; việc tái đàn trong chăn nuôi còn chậm; sự kết nối với khu vực doanh nghiệp FDI còn hạn chế; tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án quan trọng còn nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường chưa đạt yêu cầu; số lao động mất việc làm trong ngắn hạn tăng, thiếu hụt đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao; công tác cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, rà soát đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ học sinh/lớp ở một số trường học còn cao; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giảm cả về điểm số và thứ hạng (từ vị trí thứ 10 xuống vị trí thứ 50/63 tỉnh, thành phố).

2.2. Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng; nhiều nước đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã ảnh hưởng chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng. Bắc Ninh là tỉnh có hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đã và đang chịu nhiều tác động, trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi, ảnh hưởng kéo dài của dịch tả lợn châu Phi tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.

* Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý, điều hành, tính chủ động và chất lượng tham mưu giải quyết sự vụ ở một số ngành, đơn vị chưa quyết liệt; nhận thức về vai trò, nhiệm vụ đối với một số lĩnh vực chưa cao; năng lực, trình độ, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một số bộ phận cán bộ, công chức chưa đảm bảo; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành một số mặt chưa cụ thể, thiếu chặt chẽ; việc cập nhập, điều chỉnh các dự án theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP kéo dài thời gian; công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2020 đã đề ra, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường” và các mục tiêu đã đề ra ở mức cao nhất; thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ sinh học, hiệu quả gắn với an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh quy mô tái đàn; kiểm soát chặt dịch bệnh, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi; triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông đúng khung thời vụ. Chủ động làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, đê, kè bảo đảm an toàn, ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tích cực triển khai xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp điện tử chủ lực và công nghiệp trong nước; phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững. Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh (cấp quốc gia). Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; hỗ trợ phát triển Công nghiệp hỗ trợ và thực hiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, công nghiệp trong nước, công nghiệp làng nghề…

(4) Tạo bước đột phá phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại, phục hồi ngành du lịch sau dịch, các hoạt động dịch vụ trong và ngoài Khu công nghiệp. Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, phát triển thị trường nông thôn. Đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo sức lan tỏa thu hút du khách đối với các tuyến, tour du lịch hấp dẫn; liên kết với các tỉnh, thành trong việc tổ chức tour, tuyến, thu hút khách du lịch.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện nghiêm và hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh, khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; rà soát, chuẩn bị các điều kiện; tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi thế Hiệp định thương mại tự do đem lại; phòng ngừa, xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh; nắm bắt cơ hội vàng, đón làn sóng đầu tư dịch chuyển, tập trung vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý thị trường, giá cả; phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại.

(6) Giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công; chủ động đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn làm căn cứ để điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính trong điều kiện dự báo thu ngân sách sẽ giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách khác; quản lý chặt chẽ việc chi tiêu công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng, kiểm soát, xử lý tốt nợ xấu.

Tăng cường quản lý đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công, đảm bảo an toàn cho người lao động, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(7) Tích cực nâng cấp, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển và các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương gắn với mối quan hệ với vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước.

(8) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; phát triển sự nghiệp y tế, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới hiệu quả; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, dân số; quản lý sức khỏe người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”; tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra, cương quyết không để các sản phẩm không đảm bảo được lưu thông trên thị trường và các cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trở lại trạng thái bình thường mới. Chú trọng xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Phát triển thể dục thể thao với phương châm kết hợp tốt phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, dân tộc và hiện đại.

Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết tốt việc làm; tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, tìm hiểu và giới thiệu việc làm, cung ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp; nắm tình hình sử dụng, dịch chuyển nguồn lao động; xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi do dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài trên địa bàn.

Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy chữ, học nghề, bảo vệ trẻ em.

(9) Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Thực hiện hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường, kế hoạch đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp huyện; các nhà máy xử lý rác thải phát năng lượng. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và phát triển bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước ngầm, khoáng sản, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển đất, đất sét ra khỏi công trình.

(10) Tập trung cao cho công tác nội chính, tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giảng viên trường cao đẳng sư phạm,... năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(11) Đẩy mạnh các hoạt động công nghệ thông tin và thuyền thông; tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần của thành phố thông minh; các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

(12) Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và giám sát theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 260/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Quốc Chung
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 260/NQ-HĐND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451322