• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Nghị quyết 264/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Nghị quyết 264/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/NQ-HĐND

 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020: 14.339,302 tỷ đồng

a) Vốn trong nước: 12.973,202 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung:

+ Ngân sách thành phố:

+ Ngân sách quận, huyện:

3.285,592 tỷ đồng

2.863,836 tỷ đồng

421,756 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Ngân sách thành phố:

+ Ngân sách huyện Hòa Vang để chi đầu tư Chương trình Nông thôn mới

2.500,000 tỷ đồng

2.370,514 tỷ đồng

129,486 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:

 175,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu

323,000 tỷ đồng

- Nguồn khác, nguồn tăng thu tiết kiệm chi các năm trước chuyển sang:

 6.689,610 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài (ODA): 1.366,100 tỷ đồng, gồm các nguồn sau (dự kiến):

- Vốn Trung ương hỗ trợ:

(trong đó: Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020)

769,000 tỷ đồng

185,704 tỷ đồng

 

- Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài:

(Nguồn bội chi ngân sách địa phương)

597,100 tỷ đồng

2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2020

Quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 30/7/2019 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020, trong đó: ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình trọng điểm, động lực; các công trình an sinh xã hội, môi trường, xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố; bố trí đủ vốn thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đảm bảo bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt và các dự án khởi công mới, cụ thể:

a) Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của Lãnh đạo thành phố; hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.

b) Bố trí đủ vốn đầu tư phân cấp giao Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 (tăng 10% so với năm 2019).

c) Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp định đã ký kết.

d) Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND thông qua theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.

e) Đối với các công trình hoàn thành trong năm 2019: bố trí số vốn còn lại cho các công trình để thanh quyết toán trong năm 2020.

g) Đối với công trình chuyển tiếp: Tập trung vốn cho các công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư; các công trình trường học, văn hóa trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy; các công trình y tế; xử lý ngập úng, khớp nối hệ thống xử lý thoát nước, các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh; xử lý thoát nước, ô nhiễm môi trường, các công trình chống ùn tắc giao thông trọng điểm…

h) Đối với công trình mới trong năm 2020:

- Bố trí vốn cho các công trình đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đến ngày 31/10/2019.

- Thống nhất bố trí kế hoạch vốn cho một số công trình động lực, trọng điểm; các công trình cấp bách, cấp thiết cần triển khai thực hiện để xử lý: ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông; các công trình phòng chống thiên tai; các công trình phục vụ an sinh xã hội… được phê duyệt Dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư sau ngày 31/10/2019.

i) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: bố trí vốn ngân sách thành phố để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đang thực hiện các thủ tục để bố trí vốn dự kiến trong nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương tại địa phương; nguồn 10% dự phòng chung của cả nước và các nguồn khác. Sau khi ngân sách trung ương bố trí nguồn vốn cho các dự án theo quy định sẽ hoàn trả lại cho ngân sách thành phố.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 là 14.339,302 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước là 12.973,202 tỷ đồng;

- Vốn nước ngoài là 1.366,1 tỷ đồng.

Danh mục chi tiết các dự án: kèm theo Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Trong đó lưu ý:

+ Đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án: Thống nhất chủ trương bố trí vốn để lập thiết kế dự toán, lựa chọn nhà thầu, đề nghị UBND thành phố khẩn trương phê duyệt dự án theo quy định.

+ Đối với các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương (tính đến ngày thông qua Nghị quyết này): Chưa xem xét bố trí kế hoạch vốn, đồng thời chuyển sang danh mục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Giao UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án trước khi đề xuất bố trí vốn thực hiện.

4. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo quy định.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07/01/2014 và Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng và chuyển đổi sang các mô hình đầu tư mới (xã hội hóa, PPP…).

- Triển khai xây dựng, lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn và danh mục các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Nghị quyết số 43/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công của thành phố theo quy định mới tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ động trong cân đối nguồn lực thực hiện các dự án mới và hoàn thành các dự án dỡ dang, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Lưu ý, việc cân đối nguồn vốn để quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công sửa đổi 2019.

- Đối với nguồn vốn phân cấp cho các quận, huyện, các địa phương thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung kế hoạch vốn vốn đền bù giải tỏa, cho các công trình thanh, quyết toán, các công trình có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm, động lực.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án phải cam kết tiến độ giải ngân vốn đã bố trí ngay từ đầu năm. Thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ định kỳ, xác định trách nhiệm, có chế tài xử lý cụ thể nếu để xảy ra thất thoát, chất lượng kém, chậm tiến độ.

- Tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong theo dõi, đồng hành với các cấp chính quyền trong công tác vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để tổng hợp trình HĐND thành phố kịp thời tổ chức các kỳ họp để thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công sửa đổi, làm cơ sở thực hiện các bước thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

5. Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các dự án đầu tư có sử dụng đất theo đề nghị của UBND thành phố tại Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019.

a) Về Danh mục dự án PPP: Đề nghị UBND thành phố căn cứ Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư để lập các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP theo quy định.

b) Về Danh mục dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất: Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố căn cứ Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét phê duyệt theo thẩm quyền trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt; Quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 12/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 264/NQ-HĐND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442540