• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


 

Nghị quyết 265/NQ-HĐND năm về thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025

Tải về Nghị quyết 265/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát của Đề án:

Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững; tạo lập và phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp có cơ cấu cộng sinh phát triển, xây dựng và củng cố hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh.

Hỗ trợ nhằm khuyến khích các dự án sản xuất hoạt động tập trung trong các khu, cụm công nghiệp; dịch chuyển các dự án hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống vào các khu, cụm công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao tính ổn định và an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển doanh nghiệp theo định hướng quy hoạch chung của tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Từng bước nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng của doanh nghiệp Việt nam trong chuỗi cung ứng cho Tổ hợp Samsung, doanh nghiệp FDI.

2. Mục tiêu cụ thể của Đề án:

- Kết nối doanh nghiệp quốc tế, hội chợ, triển lãm, hội thảo giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường.

- Tăng cường các hoạt động, chương trình giới thiệu, chia sẻ thông tin thị trường trong nước và quốc tế một cách kịp thời, chính xác, bằng nhiều hình thức trợ giúp các doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

- Truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp đến từng hộ gia đình kinh doanh.

- Hình thành khu Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo hướng bền vững.

- Phấn đấu đến hết năm 2025:

+ Trung bình mỗi năm thành lập mới khoảng 2.500 doanh nghiệp;

+ Thực hiện hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất hoặc di chuyển vào các khu, cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng, dự kiến cho khoảng 175 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 180 tỷ đồng;

+ Đào tạo về quản lý cho 1.800 cán bộ và đào tạo nghề cho 15.000 người lao động cho các doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng phần mềm kế toán và kế toán thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, giai đoạn 2020 - 2025.

3. Đối tượng của Đề án:

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có địa chỉ trụ sở chính hoặc có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và phải đăng ký kê khai nộp thuế tại tỉnh Bắc Ninh (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp).

- Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu và tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Phạm vi và thời gian thực hiện:

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ các cơ chế chính sách chung của Nhà nước.

- Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

5. Các chính sách chủ yếu của Đề án:

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;

- Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

- Hỗ trợ thuế, kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

- Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý;

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025”. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 265/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Quốc Chung
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 265/NQ-HĐND

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451325