• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh

Tải về Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH HÀ GIANG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ ĐI LÀM VIỆC NGOÀI TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 219/2016/TT- BTC, ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - TBXH - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-VHXH ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về hỗ trợ lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Người lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng cư trú tại tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và làm việc ngoài tỉnh, gồm:

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm: người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006; người lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam với các địa phương phía Trung Quốc.

- Người lao động đi làm việc ngoài tỉnh: là những người lao động đi làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp cao; tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn, các tổng công ty.

b) Đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật đưa lao động Hà Giang đi làm việc ngoài tỉnh. Đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép đưa người lao động Hà Giang sang Trung Quốc làm việc theo các Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và các địa phương phía Trung Quốc.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Việc hỗ trợ cho người lao động chỉ áp dụng một lần cho một đối tượng và với một nội dung thụ hưởng;

b) Trong cùng một thời gian, nếu mức hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Hà Giang khác nhau, thì đối tượng áp dụng có quyền lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất.

3. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Đi theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 3.000.000 đồng/người lao động.

- Đi làm việc tại Trung Quốc theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang với các địa phương phía Trung Quốc: 1.500.000 đồng/người lao động.

b) Hỗ trợ cho lao động đi làm việc ngoài tỉnh: 1.500.000 đồng/người lao động.

c) Hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh: 100.000 đồng/người lao động.

d) Hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép đưa người lao động sang Trung Quốc làm việc theo Thỏa thuận: 200.000 đồng/người lao động.

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ:
LĐ-TBXH; Tài chính; Công an; Ngoại giao;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

504

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434110