• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020

Tải về Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" từ nguồn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 28/11/2014 về quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 từ nguồn ngân sách do tỉnh quản lý (bao gồm: ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ) như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ xây dựng phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (phòng học) trường mầm non công lập.

b) Hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất, xây dựng phòng học trường mầm non tư thục.

c) Hỗ trợ mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ trong trường tư thục và nhóm trẻ độc lập tư thục.

3. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Hỗ trợ xây dựng mới phòng học đối với các công trình phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phòng học xây dựng mới phải theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907: 2011; diện tích tối thiểu là 90 m2/01 phòng.

b) Các trường mầm non tư thục thành lập mới (phù hợp với quy hoạch) được cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất.

Trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền để giải phóng mặt bằng thì được ngân sách tỉnh hoàn trả theo đơn giá quy định của UBND tỉnh tại thời điểm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; diện tích cho thuê tính theo quy mô học sinh của trường (12m2/học sinh) nhưng không quá 01 ha/trường.

c) Hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ trong trường tư thục, các nhóm trẻ độc lập tư thục có đủ điều kiện về phòng học, đội ngũ giáo viên theo quy định của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có số trẻ tối thiểu là 12 trẻ/nhóm.

d) Ưu tiên hỗ trợ để xóa phòng học nhờ, phòng học tạm, xây dựng thêm phòng học tại các khu công nghiệp.

Đối với các trường mầm non tư thục thành lập tại các xã, thị trấn giáp ranh khu công nghiệp (gồm: xã Song Khê, thành phố Bắc Giang; thị trấn Nếnh, xã Quang Châu, xã Tăng Tiến, xã Hoàng Ninh, xã Hồng Thái, xã Vân Trung, huyện Việt Yên; xã Tiền Phong, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) được ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng không quá 10 phòng học/01 trường.

e) Phòng học trường mầm non xây mới theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2016, được áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

4. Mức hỗ trợ:

a) Xây dựng mới phòng học: Hỗ trợ 250 triệu đồng/phòng học;

b) Hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất: Ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư được cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất.

c) Hỗ trợ thiết bị, đồ dùng dạy học: Mỗi nhóm trẻ trong trường tư thục và nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ 01 lần cho việc mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học trị giá 20 triệu đồng/nhóm trẻ.

5. UBND tỉnh quy định cụ thể danh mục các trường mầm non được hỗ trợ theo Điều này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đư­ợc HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Thân Văn Khoa
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

745

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262084