• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về chấp nhận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 5657TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2018 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Phê duyệt bổ sung các Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017 đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất gồm:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất 12 dự án có sử dụng 8,78 ha đất trồng lúa và 12,05 ha đất rừng đặc dụng;

b) Thu hồi đất 44 dự án với diện tích 164,78 ha.

2. Chấp thuận chủ trương thu hồi đất của 202 danh mục dự án trong năm 2018 với diện tích 461,94 ha. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác của 70 dự án với diện tích 105,83 ha.

(Kèm theo Phụ lục Danh mục các dự án)

Điều 2.

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14/12/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích (ha)

Văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh

I

TP Đông Hà

 

 

24.35

 

1

Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường 4, TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

Phường 4

0.35

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Lai Phước thuộc địa bàn phường Đông Lương, TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

P. Đông Lương

0.20

3

Đường Trần Phú đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lê Văn Hưu

UBND TP Đông Hà

Phường 5

0.60

4

Nút giao thông Lê Thánh Tông - Hàm Nghị

UBND TP Đông Hà

Phường 5

0.05

5

Thu hồi đất khu dân cư KP8, Phường 5

UBND TP Đông Hà

Phường 5

0.05

6

Đường Bà huyện Thanh Quan

UBND TP Đông Hà

Phường 2, Đông Lễ

0.70

7

Đường Phạm Văn Đồng

UBND TP Đông Hà

Phường 5, Đông Lễ

0.70

8

Đường Hàn Mặc Tử

UBND TP Đông Hà

Phường 5

0.30

9

Đường từ Hoàng Diệu đến khu sinh thái Miền trung

UBND TP Đông Hà

P. Đông Thanh

0.30

10

Thu hồi đất khu dân cư phường 3 - giai đoạn 2

UBND TP Đông Hà

Phường 3

0.10

11

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

Sở Giao thông vận tải

Phường Đông Lương

12.60

12

Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

P. Đông Thanh

1.20

13

Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu (hạng mục giải phóng mặt bằng)

UBND TP Đông Hà

Phường 3, Phường 5

2.90

14

Đường vành đai cứu hộ phía tây TP Đông Hà

TTPT quỹ đất tỉnh

Phường Đông Lễ

0.06

15

Đường Nguyễn Bĩnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt Đông Hà (bổ sung)

Sở Giao thông vận tải

Phường 1

0.03

16

Niệm phật đường Vân An

Niệm Phật đường

Phường Đông Lễ

0.11

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HDND tỉnh

17

Đường cứu hộ cứu nạn phía tây TP Đông Hà

TTPT Quỹ đất tỉnh

Phường 3, phường 5

4.10

Văn bản số 198/HĐND-KTNS ngày 29/7/2017 của TTHĐND tỉnh

II

Huyện Vĩnh Linh

 

 

0.57

 

1

Trường mầm non xã Vĩnh Hà

UBND huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hà

0.35

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Di tích lịch sử địa đạo đại đội 7 - thôn Hòa Bình

UBND huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hòa

0.02

3

Khu tái định cư xã Vĩnh Hà

UBND huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hà

0.2

III

Huyện Gio Linh

 

 

12.10

 

1

Niệm phật đường Hà Thanh

Ban trị sự Niệm phật đường

Xã Gio Châu, huyện Gio Linh

0.2

Văn bản số 138/HĐND-KTNS ngày 05/6/2017 của TTHĐND tỉnh

2

Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt Sỹ

UBND huyện Gio Linh

Xã Gio Quang, huyện Gio Linh

0.1

3

Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Cửa Việt

Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt

Xã Gio Mai, huyện Gio Linh

5.2

4

Niệm phật đường Gio Bình

Niệm Phật đường

Xã Gio Bình

0.20

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

5

Bến xe Cửa Việt

Sở Giao thông vận tải

Xã Gio Hải

2.00

Văn bản số 231/HDND-KTNS ngày 06/9/2017 của TTHDND tỉnh

6

Nâng cấp mở rồng đường ĐT 75 a (đường 2/4)

Sở Giao thông vận tải

TT Gio Linh

4.40

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

IV

Huyện Cam Lộ

 

 

0.59

 

1

Khu dân cư khu phố 3

UBND huyện Cam Lộ

TT Cam Lộ

0.14

Văn bản số 231/HĐND-KTNS ngày 06/9/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

Xã Cam Thanh

0.45

 

V

Huyện Triệu Phong

 

 

1.98

 

1

Đấu giá quyền sử dụng đất

TTPT Quỹ đất Triệu Phong

Xã Triệu Thuận

0.44

Văn bản số: 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Đấu giá quyền sử dụng đất

TTPT Quỹ đất Triệu Phong

TT Ái Tử

1.19

3

Trường mầm non xã Triệu Hòa

UBND huyện Triệu Phong

Xã Triệu Hòa

0.19

4

Niệm Phật đường An Giạ

Niệm Phật đường

Xã Triệu Độ

0.12

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

5

Mở rộng giáo xứ Mỹ Lộc

Giáo Xứ Mỹ Lộ

Xã Triệu Hòa

0.04

VI

Huyện Hải Lăng

 

 

6.86

 

1

Trường THPT Bùi Dục Tài

Sở Giáo dục và Đào tạo

Xã Hải Sơn

2.90

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Tuyến đường RD5 đoạn từ Km0+00 đến Km0+529,41 (Cụm CN Hải Chánh)

Công ty CP Lộc Thiên Phú

Xã Hải Chánh

0.80

3

Khu đô thị đông nam Hải Lăng

TTPT Quỹ đất Hải Lăng

TT Hải Lăng

0.26

 

4

Khu dân cư khóm 2 (GĐ 2)

UBND huyện Hải Lăng

TT Hải Lăng

2.13

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

5

Mở rộng chợ thị trấn Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

TT Hải Lăng

0.20

6

Khu dân cư nam trụ sở điện lực

TTPTQD huyện Hải Lăng

TT Hải Lăng

0.27

7

Khu dân cư xã Hải Hòa

UBND xã Hải Hòa

Xã Hải Hòa

0.30

VII

UBND huyện Đakrông

 

 

42.84

 

1

Đường giao thông liên thôn Ba Ngày

UBND huyện Đakrông

Xã Tà Long

5.00

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Xây dựng thủy điện Đakrông 4

Công ty CP Đầu tư thủy điện Đakrông 4

Xã Ba nang, xã Đakrông

28.04

Văn bản số 285/HĐND-KTNS ngày 30/10/2017 của TT HĐND tỉnh

3

Xây dựng thủy điện La Tó

Công ty CP Thành An

Xã Húc Nghì

9.80

VIII

Huyện Hướng Hóa

 

 

75.49

 

1

Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị

Công ty Thủy điện Quảng Trị

Xã Hướng Phùng

75.49

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

 

Tổng cộng

 

 

164.78

 

 

PHỤ LỤC SỐ II

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích

Trong đó

Văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh

Đất lúa

Đất rừng PH

Đất rừng ĐD

I

TP Đông Hà

 

 

2.05

2.05

 

 

 

1

Bãi tập kết cát sạn

UBND TP Đông Hà

Phường 2

1.05

1.05

 

 

Văn bản số 209/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Cổng tường rào trụ sở Trung tâm VH Phường 3

UBND TP Đông Hà

Phường 3

0.20

0.20

 

 

3

Cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

P.Đông Thanh

0.50

0.50

 

 

4

Trụ sở làm việc, thương mại - dịch vụ

Công ty TNHH MTV Hoài Bảo Trân

P. Đông Lễ

0.30

0.30

 

 

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

II

Huyện Vĩnh Linh

 

 

0.50

0.5

 

 

 

1

Phòng giao dịch La Ngà

Ngân hàng NN PTNT

Xã Vĩnh Lâm

0.50

0.5

 

 

Văn bản chấp số 77/HĐND-KTNS ngày 07/4/2017 của TT HĐND tỉnh

III

Huyện Cam Lộ

 

 

0.49

0.49

 

 

 

1

Khu dân cư khu phố 3

UBND huyện Cam Lộ

TT Cam Lộ

0.04

0.04

 

 

Văn bản số 231/HĐND-KTNS ngày 06/9/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

Xã Cam Thanh

0.45

0.45

 

 

 

IV

Huyện Triệu Phong

 

 

0.28

0.28

 

 

 

1

Đấu giá quyền sử dụng đất

TTPT Quỹ đất Triệu Phong

Xã Triệu Thuận

0.28

0.28

 

 

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

V

Huyện Hải Lăng

 

 

2.90

2.90

 

 

 

1

Trường THPT Bùi Dục Tài

Sở Giáo dục và Đào tạo

Xã Hải Sơn

2.90

2.90

 

 

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

VI

Huyện Hướng Hóa

 

 

2.50

2.50

 

 

 

1

Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thủy lợi - Thủy điện Q. Trị

Công ty Thủy điện Quảng Trị

Xã Hướng Phùng

2.50

2.50

 

 

Văn bản số 276/HĐND-KTNS ngày 27/10/2017 của TT HĐND tỉnh

VII

Huyện Đakrông

 

 

12.11

0.06

0.00

12.05

 

1

Xây dựng thủy điện Đakrông 4

Công ty CP Đầu tư thủy điện Đakrông 4

Xã Ba Nang, xã Đakrông

11.36

0.06

 

11.3

Văn bản số 285/HĐND-KTNS ngày 30/10/2017 của TT HĐND tỉnh

2

Xây dựng thủy điện La Tó

Công ty CP Thành An

Xã Húc Nghì

0.75

 

 

0.75

 

Tổng cộng

 

 

20.83

8.78

 

12.05

 

 

PHỤ LỤC SỐ III

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

I

TP Đông Hà

 

73.66

 

1

Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi giai đoạn 2

UBND TP Đông Hà

4.00

Phường 3

2

Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng thuộc hợp phần GPMB và xây dựng khu TDC dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

UBND TP Đông Hà

3.50

Phường 3

3

XD CSHT khu dân cư khu phố 2, phường Đông Giang

UBND TP Đông Hà

1.50

P. Đông Giang

4

San nền, phân lô khu dân cư phía Nam cầu sông Hiếu (địa bàn phường 3)

UBND TP Đông Hà

1.00

Phường3

5

Hoàn thiện CSHT khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh

UBND TP Đông Hà

1.00

P. Đông Thanh

6

Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn

UBND TP Đông Hà

12.00

Phường 2, P. Đông Lương, P. Đông Lễ

7

Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn KP9, P. Đông Giang, TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

1.00

P. Đông Giang

8

Thoát nước, thu gom và Xử lý nước thải TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

1.30

Phường 3

1.40

Phường 1, phường 3

0.12

Phường 1, phường 5

9

Xây dựng CSHT khu đô thị Thuận Châu

UBND TP Đông Hà

9.41

P. Đông Lương

10

CSHT khu dân cư phía Đông đường nối Lê Thế Tiết đến cồn cỏ

UBND TP Đông Hà

9.34

Phường 2

11

Khu dân cư phía Đông kênh N2 (đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến đường Đoàn Thị Điểm)

Ban QLDA ĐTXD TP

1.80

Phường 2, P.Đông Lễ

12

CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung - giai đoạn 3

Ban QLDA ĐTXD TP

3.50

Phường 2

13

XD CSHT Khu dân cư đường Cồn Cỏ - giai đoạn 2

Ban QLDA ĐTXD TP

3.50

Phường 2

14

Chuẩn bị MB xây dựng Trường THCS Nguyễn Trãi

Ban QLDA ĐTXD TP

3.00

Phường 1

15

XD CSHT Khu dân cư khu phố 1A, phường Đông Lễ

Ban QLDA ĐTXD TP

2.00

P. Đông Lễ , Phường 2

16

Đường Đinh Tiên Hoàng - P1.

Ban QLDA ĐTXD TP

0.25

Phường 1

17

Đường nối kiệt 52 đến kiệt 82 Nguyễn Du, Phường 5.

Ban QLDA ĐTXD TP

0.45

Phường 5

18

Nhà văn hóa trung tâm phường Đông Lễ

Ban QLDA ĐTXD TP

1.00

P. Đông Lễ

19

Vườn hoa mini góc đường Hùng Vương giao Trần Phú

Ban QLDA ĐTXD TP

0.10

Phường 1

20

Đường nối Lê Thế Tiết đến đường Phường 2 - Đông Lễ - Đông Lương

Ban QLDA ĐTXD TP

3.00

P. Đông Lễ; Phường 2

21

XD CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyên Hãn

Ban QLDA ĐTXD TP

1.50

Phường Đông Giang

22

Nhà văn hóa Khu phố 3, phường Đông Thanh

UBND P. Đông Thanh

0.40

Phường Đông Thanh

23

Xây dựng hàng rào trường Tiểu họa Hòa Bình

Phòng GD và ĐT TP

0.47

Phường 5

24

Nút giao thông Lê Thánh Tông- Hàm Nghi

UBND Phường 5

0.01

Phường 5

25

Nhà Văn hóa Khu phố 6, phường Đông Giang

UBND phường Đông Giang

0.14

P. Đông Giang

26

Mở rộng Niệm Phật đường Vĩnh Phước

Niệm Phật đường Vĩnh Phước

0.01

P. Đông Lương

27

Mở rộng Niệm phật đường Lập Thạch

Niệm phật đường Lập Thạch

0.08

P. Đông Lễ

28

Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây TP Đông Hà (đoạn từ Quốc lộ 9 (Trần Hưng Đạo) đến Nguyễn Trung Trực và các Khu đất B1, B2)

Trung tâm PTQĐ tỉnh

4.20

Phường 3, Phường 5

29

Đập ngăn mặn TP

TTPT Quý đất tỉnh (chủ đầu tư GPMB)

0.80

Phường 3, P.Đông Thanh

30

Khu du lịch sinh thái Hồ Mếc

Công ty CP Dịch vụ Miền Trung

1.80

Phường 2

31

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu chui đường sắt

Sở Giao thông vận tải

0.08

Phường 1

II

Thị xã Quảng Trị

 

11.94

 

1

Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn (Đường An Đôn - Thượng Phước)

Sở Nông nghiệp - PTNT

5.50

P. An Đôn

2

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

3.50

Xã Hải Lệ

3

Dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

0.70

Các phường, xã

4

Chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá QSD đất

UBND thị xã Quảng Trị

0.04

Phường 3

5

Chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch phân lô để đấu giá QSD đất (Cửa hàng lương thực)

UBND thị xã Quảng Trị

0.33

Phường 3

6

Chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch phân lô để đấu giá QSD đất

UBND thị xã Quảng Trị

0.30

Phường 1

7

Chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch phân lô để đấu giá QSD đất

UBND thị xã Quảng Trị

0.07

P. An Đôn

8

Thu hồi trụ sở các cơ quan đơn vị sử dụng kém hiệu quả chuyển sang sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ (Công ty đường sắt, HTX đường sông, Công ty Lương thực)

UBND thị xã Quảng Trị

1.50

Các phường: 1, 2, 3

III

Huyện Vĩnh Linh

 

7.60

 

1

Mở rộng khuôn viên trường PTTH Bến Hải

Sở GD và ĐT

0.60

Xã Vĩnh Lâm

2

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Sơn

UBND xã Vĩnh Sơn

2.50

Xã Vĩnh Sơn

3

Quy hoạch khu dân cư nông thôn

UBND xã Vĩnh Thạch

4.50

Xã Vĩnh Thạch

IV

Huyện Gio Linh

 

23.08

 

1

Hệ thống cấp nước KCN Quán Ngang

BQL Khu kinh tế

1.50

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

2

Phát triển điểm dân cư Thị trấn Cửa Việt

UBND huyện Gio Linh

4.45

TT Cửa Việt

3

Đấu giá đất ở

UBND huyện Gio Linh

2.08

Xã Gio An

4

XD Niệm Phật đường Tiến Hòa

Niệm Phật đường

0.20

Xã Gio Hòa

5

Mở rộng Niệm Phật đường Nhất Hòa

Niệm Phật đường

0.05

Xã Gio Hòa

6

Mở rộng Niệm Phật đường Trí Hòa

Niệm Phật đường

0.04

Xã Gio Hòa

7

Đấu giá đất ở

UBND huyện

2.94

Xã Trung Hải

8

Đấu giá đất ở

UBND huyện

11.73

Xã Gio Bình

9

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0.09

Xã Gio Phong

V

Huyện Cam Lộ

 

145.07

 

1

Đấu giá đất ở (Tân Định, Cam Thành)

TTPT Quỹ đất

3.50

Thôn Tân Định, xã Cam Thành

2

Đấu giá đất ở (tại các điểm lẻ thuộc các xã, thị trấn)

TTPT Quỹ đất

5.50

Các xã, thị trấn

3

Đấu giá đất ở (đầu cầu Sông Hiếu)

TTPT Quỹ đất

3.50

xã Cam Thanh

4

Đấu giá đất ở (Phổ Lại, xã Cam An)

TTPT Quỹ đất

3.00

Xã Cam An

5

Đấu giá đất ở (chuyển đổi Nhà kho Cty Lương Thực, Nhà đội thuế Ngô Đồng cũ)

TTPT Quỹ đất

0.32

TT Cam Lộ

6

Đấu giá quyền sử dụng đất (chuyển đổi các trường mầm non: Lộc An, Mai Đàn, Mai Lộc 1, Tân Chính, Sơn Nam, Hoàn Cát, Phương An1, Phương An2, Tân Sơn, Cam Lộ Phường, Hoa Phượng, Phường Cội, Tây Hòa, Mộc Đức, Tân Hiếu, Vĩnh Đại)

TTPT Quỹ đất

0.70

Các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, TT Cam Lộ, Cam Hiếu

7

Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trụ sở sang đất Thương mại dịch vụ đấu giá QSD đất tại các điểm: Trụ sở xã Cam Tuyền cũ, Trụ sở Cam Tuyền cũ và Trụ sở Phòng Nông nghiệp cũ.

TTPT Quỹ đất

1.93

xã Cam Tuyền, xã Cam Thủy, TT Cam Lộ

8

Đấu giá đất ở (khu dân cư nối Đường Dương Văn An - Lê Lợi)

TTPT Quỹ đất

2.60

TT Cam Lộ

9

Đấu giá đất ở (đường Huỳnh Thúc Kháng)

TTPT Quỹ đất

0.35

TT Cam Lộ

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tây hồ Bàu Ra

Ban QLDA ĐT&XD

0.70

KP2, TT Cam Lộ

11

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phổ Lại, xã Cam An

Ban QLDA ĐT&XD

10.00

Thôn Phổ Lại, xã Cam An

12

Đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước khu vực phía Nam TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

3.00

TT Cam Lộ

13

Quy hoạch và đầu tư CSHT cụm làng nghề xã Cam An

UBND huyện Cam Lộ

3.00

Xã Cam An

14

Xử lý khẩn cấp tình trạng xói lở bờ tả sông Hiếu đoạn qua thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy

UBND huyện Cam Lộ

6.00

Xã Cam Thủy

15

Đường giao thông vùng ngập lũ, sạt sở bờ sông xã Cam Tuyền

Ban QLDA ĐT&XD

1.04

Xã Cam Tuyền

16

Xây dựng CSHT khu dân cư và cải tạo Hồ sinh Thái Khu phố 3, TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

4.97

TT Cam Lộ

17

Cụm CN Cam Tuyền

UBND huyện Cam Lộ

47.80

Xã Cam Tuyền

18

Nhà thờ Vua Hàm Nghi và các Tướng sỹ Cần Vương

UBND huyện Cam Lộ

3.00

Xã Cam Chính

19

Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên

UBND huyện Cam Lộ

0.20

Xã Cam An

20

Trung tâm VH-TT ngoài trời huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

8.50

TT Cam Lộ

21

Hệ thống cấp nước sạch liên xã Cam Hiếu, Cam Thủy

UBND huyện Cam Lộ

1.60

Xã Cam Hiếu, Cam Thủy

22

XD cơ sở hạ tầng khu dân cư phía tây đường vào thôn Phan Xá

UBND huyện Cam Lộ

6.00

TT Cam Lộ

23

Đường giao thông liên xã Cam Thành - Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

6.00

Xã Cam Thành, Cam Nghĩa

24

San nền, phân lô khu dân cư Khu phố 4, TT Cam Lộ (khu vực Trụ sở BHXH huyện)

BQLDA Đầu tư xây dựng huyện

3.00

TT Cam Lộ

25

Đấu giá đất ở (xã Cam Thanh )

UBND huyện

0.38

Xã Cam Thanh

26

Đấu giá QSD đất thương mại dịch vụ (xã Cam Thanh)

UBND huyện

0.14

An Bình, Cam Thanh

27

Phân lô khu dân cư đấu giá đất (xã Cam Thủy)

UBND xã Cam Thủy

1.37

Xã Cam Thủy

28

Chuyển mục đích, phân lô khu dân cư phục vụ đấu giá QSD đất (Doanh trại bộ đội trinh sát)

UBND xã Cam Hiếu

0.42

Xã Cam Hiếu

29

Chuyển mục đích, phân lô đất Thương Mại - Dịch Vụ phục vụ đấu giá QSD đất (thôn Trương Xá)

UBND xã Cam Hiếu

2.00

Xã Cam Hiếu

30

Chuyển mục đích, phân lô đất Thương Mại - Dịch Vụ phục vụ đấu giá QSD đất (vùng kho bãi-sau công ty Minh Hưng)

UBND xã Cam Hiếu

5.00

Xã Cam Hiếu

31

Đấu giá đất ở (đường Trần Phú - TT Cam Lộ)

UBND TT Cam Lộ

1.84

TT Cam Lộ

32

Đấu giá đất ở (khu phố Nam Hùng - TT Cam Lộ)

UBND TT Cam Lộ

0.80

TT Cam Lộ

33

Giao đất cho chùa Cam Mai mở rộng diện tích

UBND xã Cam Chính

0.12

Xã Cam Chính

34

Đấu giá đất ở (xã Cam Chính)

UBND xã Cam Chính

0.20

Xã Cam Chính

35

Mở rộng chùa Trúc Kinh

Niệm Phật đường

0.13

Xã Cam An

36

Đấu giá đất thương mại dịch vụ (Cam Thủy)

UBND xã Cam Thủy

0.06

Xã Cam Thủy

37

Đấu giá đất ở thôn (Tân Lập, Ba Thung)

UBND xã Cam Tuyền

0.80

Xã Cam Tuyền

38

Đấu giá đất ở (xã Cam Nghĩa)

UBND xã Cam Nghĩa

0.60

Xã Cam Tuyền

39

Mở rông đường nông thôn, chỉnh trang khu dân cư nông thôn các xã, thị trấn

UBND các xã, TT

5.00

Các xã, thị trấn

VI

Huyện Triệu Phong

 

44.52

 

1

Đường Trung tâm dọc Khu Kinh tế Đông Nam (phần bổ sung)

BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

31.70

Các xã: Triệu An, Triệu Trạch, Triệu Vân, Triệu Lăng

2

Xưởng đóng mới và sử chữa tàu, kết hợp hậu cần nghề cá

Công ty TNHH MTV đóng tàu Triệu An

1.60

Xã Triệu An

3

Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sở Giao thông vận tải

4.77

Các xã, TT: Triệu đồng, Triệu Long, Triệu Hòa,Triệu Thành, Ái Tử

4

Quy hoạch khu dân cư

TTPT Quỹ đất huyện

0.13

Xã Triệu Trung

0.17

Xã Triệu Long

0.64

Xã Triệu Ái

2.61

Xã Triệu Hòa

0.20

Xã Triệu đồng

0.10

Xã Triệu Thượng

5

Đường GT nội bộ khu phân lô đấu giá; đường giao thông kku vực

TTPT Quỹ đất huyện

0.33

Xã Triệu Thành

6

Kênh mương khu phân lô đấu giá đất xóm tiêu

TTPT Quỹ đất huyện

0.10

Xã Triệu Thành

7

Đường và Cầu Trung Yên, xã Triệu Độ

UBND huyện Triệu Phong

0.44

Xã Triệu Độ

8

Trường Mầm non Triệu Phước

UBND huyện Triệu Phong

0.32

Xã Triệu Phước

9

Trường Mầm Non Triệu An

UBND huyện Triệu Phong

0.46

Xã Triệu An

10

Nhà cộng đồng tránh lũ thôn Nhan Biều

UBND huyện Triệu Phong

0.10

Xã Triệu Thượng

11

Mở rộng Trường Mầm Non Triệu Long

UBND huyện Triệu Phong

0.32

Xã Triệu Long

12

Khu tưởng niệm di tích xã Triệu Vân

UBND xã Triệu Vân

0.25

Xã Triệu Vân

13

Phòng GD NHNN Vĩnh Định

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Triệu Phong

0.05

Xã Triệu đồng

14

Nhà văn hóa xã

UBND xã Triệu Long

0.12

Xã Triệu Long

15

Niệm Phật đường Bình An

Niệm Phật đường

0.11

Xã Triệu Lăng

VII

Huyện Hải Lăng

 

25.54

 

1

Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp. Hạng mục: đường giao thông

TT Phát triển CCN huyện

2.35

CCN Hải Thượng

2

Trường Tiểu học vùng Càng

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.50

Xã Hải Tân

3

Nâng cấp đường Chu Văn An (giai đoạn 2)

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.35

TT Hải Lăng

4

Nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.75

TT Hải Lăng

5

Hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.40

TT Hải Lăng

6

XD cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu

Ban QLDA ĐTXD huyện

8.00

TT Hải Lăng

7

XD cơ sở hạ tầng khu vực phát triển TTCN-DV và thể thao phía Tây Bắc đường Hùng Vương

Ban QLDA ĐTXD huyện

11.64

TT Hải Lăng

8

Xây dựng trụ sở UBND xã Hải Sơn

UBND huyện Hải Lăng

0.40

Xã Hải Sơn

9

Xây dựng điểm dân cư thôn Hội Yên, Đơn Quế, Kim Long

UBND xã Hải Quế

1.15

Xã Hải Quế

VIII

Huyện Đakrông

 

9.92

 

1

Điểm chợ nông thôn, thôn Phú Thành

UBND xã

0.10

Xã Mò Ó

2

XD trường mầm non thôn Tà Lang

UBND xã

0.50

Xã Hải Phúc

3

XD trường tiểu học thôn Tà Lang

UBND xã

0.50

Xã Hải Phúc

4

Trường mầm non Hướng Hiệp, thôn Kreng

UBND huyện Đakrông

0.02

Xã Hướng Hiệp

5

Trường mầm non thôn Xuân Lâm

UBND huyện

0.13

Xã Triệu Nguyên

6

Mở rộng trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện

UBND huyện Đakrông

0.20

TT. Krông Klang

7

Trường Mầm non số 2 - Tà Lêng

UBND huyện Đakrông

0.20

Xã Đakrông

8

Trường Mầm non số 1 - Chân Rò

UBND huyện Đakrông

0.06

Xã Đakrông

9

Trường Mầm non Tà Rẹc

UBND huyện Đakrông

0.06

Xã Ba Nang

10

Trường Mầm non số 1 - Xa Lăng

UBND huyện Đakrông

0.16

Xã Đakrông

11

Trường tiểu học Ba Nang - thôn Cốc

UBND xã

0.10

Xã Ba Nang

12

Đường nội đồng thôn Văn Vận

UBND xã

0.75

Xã Hải Phúc

13

Đường bê tông, bến đò Khe Luồi

UBND xã

0.12

Xã Mò Ó

14

Đường giao thông thôn Tân Trà

UBND huyện Đakrông

1.60

Xã Ba Lòng

15

Đường nội đồng thôn Xuân Lâm (tuyến 2)

Ban QLDA Giảm nghèo

0.28

Xã Triệu Nguyên

16

Đường giao thông thôn A Đăng

UBND huyện Đakrông

1.20

Xã Tà Rụt

17

Đường nội thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì

UBND xã Húc Nghì

0.11

Xã Húc Nghì

18

Đường liên thôn A Vao - Tân Đi 2 (tuyến 2)

Ban QLDA ĐTXD huyện

2.50

Xã A Vao

19

Điểm thu gom rác thải thôn Ba Rầu

UBND xã

0.06

Xã Mò Ó

20

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xa Vi

UBND xã

0.10

Xã Hướng Hiệp

21

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn La Hót

UBND xã

0.06

Xã A Bung

22

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Cựp

UBND xã

0.06

Xã A Bung

23

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vực Leng

UBND xã

0.12

Xã Tà Rụt

24

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Ngày

UBND xã

0.12

Xã Tà Long

25

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn La Lay

UBND xã

0.11

Xã A Ngo

26

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A La

UBND xã

0.10

Xã A Ngo

27

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Sau

UBND xã

0.10

Xã A Vao

28

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0.50

TT. Krông Klang

IX

Huyện Hướng Hóa

 

120.61

 

1

Dự án xây dựng CSHT các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Tri (giai đoạn 1)

Ban Dân tộc

6.20

Các xã: Húc, Hướng Lộc, Xy, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Lập

2

Chợ trung tâm xã

UBND xã Tân Liên

0.72

Xã Tân Liên

3

Nghĩa địa nhân dân

UBND xã Tân Liên

1.20

Xã Tân Liên

4

Đường giao thông nông thôn

UBND xã Tân Liên

0.36

Xã Tân Liên

5

Khai thác hồ thủy lợi

UBND xã Tân Liên

5.51

Xã Tân Liên

6

Cơ sở thể dục-thể thao

UBND xã Tân Liên

0.50

Xã Tân Liên

7

Xây mới 03 phòng học Trường THCS

UBND xã ADơi

0.03

Xã A Dơi

8

Sửa chữa nhà học tập cộng đồng

UBND xã ADơi

0.01

Xã ADơi

9

Đường giao thông nông thôn

UBND xã ADơi

0.40

Xã A Dơi

10

Trường THCS Thuận

UBND xã Thuận

0.80

Xã Thuận

11

Trạm y tế

UBND xã Thuận

0.12

Xã Thuận

12

Trường Mầm non Bản 4

UBND xã Thuận

0.10

Xã Thuận

13

Đường GT Bản 5 đi Bản 6

UBND xã Thuận

3.50

Xã Thuận

14

Trường Mầm non trung tâm

UBND xã Thuận

0.30

Xã Thuận

15

Nhà SHCĐ thôn Thuận Trung 1

UBND xã Thuận

0.10

Xã Thuận

16

Đường GT Bản 6 đi Thuận Hòa

UBND xã Thuận

1.50

Xã Thuận

17

Đường GT Bản 1 cũ đi Bản 1 mới

UBND xã Thuận

1.00

Xã Thuận

18

Đường Bản 7

UBND xã Thuận

0.30

Xã Thuận

19

Nhà SHCĐ thôn Măng Sông

UBND xã Ba Tầng

0.02

Xã Ba Tầng

20

Nhà SHCĐ thôn Xa Tuông

UBND xã Ba Tầng

0.02

Xã Ba Tầng

21

Bê tông hóa đường GT từ Km34 đi Bản Cợp

UBND xã Ba Tầng

0.30

Xã Ba Tầng

22

Quy hoạch khu vực đấu giá QSD đất

UBND huyện Hướng Hóa

0.80

Xã Tân Hợp

23

Đài Tưởng niệm Liệt sỹ

UBND huyện Hướng Hóa

0.10

Xã Tân Thành

24

Trường Mầm non Tân Thành-Điểm trường Hà Lệt

UBND xã Tân Thành

0.20

Xã Tân Thành

25

Điểm tái định cư đường Hùng Vương

UBND huyện Hướng Hóa

7.00

Thị trấn Khe Sanh

26

Khu dân cư mở rộng khối 1

UBND huyện Hướng Hóa

7.45

Thị trấn Khe Sanh

27

Trường Mầm non Tân Long

UBND huyện Hướng Hóa

0.07

Xã Tân Long

28

Trường mầm non Ba Tầng

UBND huyện Hướng Hóa

0.06

Xã Ba Tầng

29

Trường mầm non Húc

UBND huyện Hướng Hóa

0.02

Xã Húc

30

Trường TH Hướng Phùng

UBND huyện Hướng Hóa

0.05

Xã Hướng Phùng

31

Trường TH Húc

UBND huyện Hướng Hóa

0.04

Xã Húc

32

Trường TH Hướng Lộc

UBND huyện Hướng Hóa

0.09

Xã Hướng Lộc

33

Trường TH Xy

UBND huyện Hướng Hóa

0.04

Xã Xy

34

Trường TH A Xing

UBND huyện Hướng Hóa

0.05

Xã A Xing

35

Trường TH Ba Tầng

UBND huyện Hướng Hóa

0.06

Xã Ba Tầng

36

Trường TH A Túc

UBND huyện Hướng Hóa

0.05

Xã A Túc

37

Trường TH Thuận

UBND huyện Hướng Hóa

0.08

Xã Thuận

38

Trường TH Hướng Việt

UBND huyện Hướng Hóa

0.08

Xã Hướng Việt

39

Trường TH A Dơi

UBND huyện Hướng Hóa

0.04

Xã A Dơi

40

Đường GT thôn Ka Tiêng ra vùng sản xuất tập trung

UBND huyện Hướng Hóa

0.02

Xã Hướng Việt

41

Đường GT Pa Lọ Vạc đi A Cha

UBND huyện Hướng Hóa

0.03

Xã Thanh

42

Đường GT thôn Tăng Quan 1 đi vào khu sản xuất thôn Bờ Rô, xã A Xing

UBND huyện Hướng Hóa

0.20

Xã A Xing

43

Đường ra vùng tập trung thôn Tà Nua-Troan Ô

UBND huyện Hướng Hóa

0.30

Xã Xy

44

Đường GT thôn Chà Ly đi Xe Pu

UBND huyện Hướng Hóa

0.30

Xã Hướng Lập

45

Nhà SHCĐ thôn Vầng

UBND huyện Hướng Hóa

0.02

Xã Ba Tầng

46

Đường Kiệt 104 Lê Lợi nối đường Phạm Ngũ Lão

UBND huyện Hướng Hóa

0.20

Thị trấn Khe Sanh

47

Phòng học, nhà công vụ trường TH A Túc

UBND huyện Hướng Hóa

0.01

Xã A Túc

48

Đập thủy lợi và kênh mương khe Ta Bang

UBND huyện Hướng Hóa

0.06

Xã Hướng Sơn

49

Đường vào khu sản xuất Xà Đưng

UBND xã Hướng Việt

0.60

Xã Hướng Việt

50

Đường vào khu sản xuất Tà Puồng

UBND xã Hướng Việt

0.60

Xã Hướng Việt

51

Phát triển khu dân cư phía Tây nhà máy Super Horse

UBND huyện Hướng Hóa

8.60

Thị trấn Lao Bảo

52

Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo

UBND tỉnh Quảng Trị

0.30

Thị trấn Lao Bảo

53

Nhà Văn hóa xã

UBND xã Tân Lập

0.03

Xã Tân Lập

54

Nhà SHCĐ thôn Tân Tài

UBND xã Tân Lập

0.02

Xã Tân Lập

55

Đường GT vào khu sản xuất Vấy 1

UBND xã Tân Lập

1.25

Xã Tân Lập

56

Đường GT nội thôn Tân Tài, Tân Thuận, Tân Trung

UBND xã Tân Lập

0.20

Xã Tân Lập

57

Thủy điện Hướng Phùng

Công ty CP Năng lượng Quảng Trị

67.50

Xã Hướng Phùng

58

Trụ sở UBND xã

UBND xã Thuận

0.30

Xã Thuận

59

Đường GT Bản 2

UBND xã Thuận

0.50

Xã Thuận

60

Đường GT Bản 4 đi khu sản xuất

UBND xã Thuận

0.30

Xã Thuận

 

Tổng cộng

 

461.94

 

 

PHỤ LỤC SỐ IV

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RƯNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó

Vị trí, địa điểm

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

TP Đông Hà

 

43.24

41.24

2.00

 

 

1

Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình Trọng thuộc hợp phần GPMB và xây dựng khu TDC dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

UBND TP Đông Hà

2.00

 

2.00

 

Phường 3

2

XD CSHT khu dân cư khu phố 2, phường Đông Giang

UBND TP Đông Hà

0.70

0.70

 

 

P. Đông Giang

3

San nền, phân lô khu dân cư phía Nam cầu sông Hiếu (địa bàn phường 3)

UBND TP Đông Hà

0.50

0.50

 

 

Phường3

4

Hoàn thiện CSHT khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh

UBND TP Đông Hà

0.10

0.10

 

 

P. Đông Thanh

5

Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn

UBND TP Đông Hà

2.00

2.00

 

 

Phường 2, P. Đông Lương , P. Đông Lễ

6

Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn KP9, phường Đông Giang, TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

0.20

0.20

 

 

P. Đông Giang

7

Thoát nước, thu gom và Xử lý nước thải TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

0.90

0.90

 

 

Phường 3

1.20

1.20

 

 

Phường 1, 3

8

Xây dựng CSHT khu đô thị Thuận Châu

UBND TP Đông Hà

6.88

6.88

 

 

Đông Lương

9

CSHT khu dân cư phía Đông đường nối Lê Thế Tiết đến cồn cỏ

UBND TP Đông Hà

8.14

8.14

 

 

Phường 2

10

Khu dân cư phía Đông kênh N2 (đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến đường Đoàn Thị Điểm)

Ban QLDA ĐTXD TP

1.80

1.80

 

 

Phường 2 và P. Đông Lễ

11

CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung - giai đoạn 3

Ban QLDA ĐTXD TP

3.20

3.20

 

 

Phường 2

12

XD CSHT Khu dân cư đường Cồn Cỏ - giai đoạn 2

Ban QLDA ĐTXD TP

3.00

3.00

 

 

Phường 2

13

Chuẩn bị MB xây dựng Trường THCS Nguyễn Trãi

Ban QLDA ĐTXD TP

2.50

2.50

 

 

Phường 1

14

XD CSHT Khu dân cư khu phố 1A, phường Đông Lễ

Ban QLDA ĐTXD TP

1.20

1.20

 

 

P. Đông Lễ, Phường 2

15

Nhà văn hóa trung tâm phường Đông Lễ

Ban QLDA ĐTXD TP

0.80

0.80

 

 

P. Đông Lễ

16

Đường nối Lê Thế Tiết đến đường Phường 2 - Đông Lễ - Đông Lương

Ban QLDA ĐTXD TP

2.50

2.50

 

 

P. Đông Lễ, Phường 2

17

XD CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyên Hãn

Ban QLDA ĐTXD TP

1.10

1.10

 

 

P. Đông Giang

18

Nhà Văn hóa Khu phố 6, phường Đông Giang

UBND P.Đông Giang

0.14

0.14

 

 

P. Đông Giang

19

Mở rộng Niệm phật đường Lập Thạch

Niệm phật đường Lập Thạch

0.08

0.08

 

 

P. Đông Lễ

20

Khu du lịch sinh thái Hồ Mếc

Cty Cổ phần dịch vụ Miền Trung

0.30

0.30

 

 

Phường 2

21

Nâng cấp mở rộng đường Hàn Thuyên

BQLDA GMS -Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.00

2.00

 

 

P. Đông Lễ

22

Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Đông Hà

BQLDA GMS - Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.00

2.00

 

 

P. Đông Lương

II

Huyện Vĩnh Linh

 

0.50

0.50

 

 

 

1

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Sơn

 

0.50

0.50

 

 

Xã Vĩnh Sơn

III

Huyện Gio Linh

 

0.00

0.00

 

 

 

IV

Huyện Cam Lộ

 

46.94

46.94

 

 

 

1

Đấu giá đất ở (Phổ Lại, xã Cam An)

TTPT Quỹ đất

4.00

4.00

 

 

Xã Cam An

2

Đấu giá QSD đất ở (điểm lẻ các xã, thị trấn)

TTPT Quỹ đất

2.50

2.50

 

 

Các xã, thị trấn

3

Đấu giá đất ở (đầu cầu Sông Hiếu)

TTPT Quỹ đất

3.00

3.00

 

 

Xã Cam Thanh

4

Đấu giá đất ở (khu dân cư nối Đường Dương Văn An - Lê Lợi)

TTPT Quỹ đất

2.20

2.20

 

 

TT Cam Lộ

5

San nền, phân lô khu dân cư Khu phố 4, TT Cam Lộ (khu vực Trụ sở BHXH huyện)

UBND TT Cam Lộ

2.20

2.20

 

 

TT Cam Lộ

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tây hồ Bàu Ra

UBND huyện Cam Lộ

0.70

0.70

 

 

TT Cam Lộ

7

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phổ Lại, xã Cam An

UBND huyện Cam Lộ

3.00

3.00

 

 

Xã Cam An

8

Đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước khu vực phía Nam TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

3.00

3.00

 

 

TT Cam Lộ

9

Quy hoạch và đầu tư CSHT cụm làng nghề xã Cam An

UBND huyện Cam Lộ

3.00

3.00

 

 

Xã Cam An

10

Hệ thống nước sinh hoạt Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thủy

UBND huyện Cam Lộ

0.20

0.20

 

 

xã Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thủy

11

Xử lý khẩn cấp tình trạng xói lở bờ tả sông Hiếu đoạn qua thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy

UBND huyện Cam Lộ

1.30

1.30

 

 

xã Cam Thủy

12

Đường liên xã Cam Hiếu - TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

3.00

3.00

 

 

TT Cam Lộ

13

Trung tâm VH-TT ngoài trời huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

8.50

8.50

 

 

TT Cam Lộ

14

XD cơ sở hạ tầng khu dân cư phía tây đường vào thôn Phan Xá

UBND huyện Cam Lộ

3.00

3.00

 

 

TT Cam Lộ

15

Giao đất ở không đấu giá xã Cam An vùng Mãi Đề, Nương Ông, Mộ Xuân Khê, Phúc Tát, Phổ Lại Phường

UBND xã Cam An

0.50

0.50

 

 

Xã Cam An

16

Chuyển MĐ đất ở ngoài khu dân cư xã Cam An

UBND xã Cam An

0.20

0.20

 

 

Xã Cam An

17

Phân lô khu dân cư đấu giá đất để xây dựng công trình xã Cam Thủy

UBND xã Cam Thủy

1.37

1.37

 

 

Xã Cam Thủy

18

Giao đất ở không đấu giá xã Cam Thủy

UBND xã Cam Thủy

0.67

0.67

 

 

Xã Cam Thủy

19

QH khu dân cư tập trung đưa vào đấu giá QSD tại khu phố 2,3

UBND TT Cam Lộ

0.90

0.90

 

 

TT Cam Lộ

20

QH khu dân cư tập trung đưa vào đấu giá QSD tại đường Trần Phú

UBND TT Cam Lộ

1.30

1.30

 

 

TT Cam Lộ

21

Chuyển mục đích sang đất ở ngoài khu dân cư

Hộ gia đình, cá nhân

0.30

0.30

 

 

Xã Cam Nghĩa

22

Chuyển mục đích, phân lô khu dân cư phục vụ giao đất (Khu tái định cư thôn Bích Giang)

UBND xã Cam Hiếu

0.80

0.80

 

 

xã Cam Hiếu

23

Đấu giá đất ở (đường Trần Phú)

UBND TT Cam Lộ

1.30

1.30

 

 

TT Cam Lộ

V

Huyện Triệu Phong

 

3.48

3.43

0.05

 

 

1

Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sở Giao thông vận tải

1.00

1.00

 

 

Triệu đồng, Triệu Long, Triệu Hòa,Triệu Thành, TT Ái Tử

2

Đấu giá đất ở

TTPT Quỹ đất huyện

0.49

0.49

 

 

Xã Triệu Ái

3

Đấu giá đất ở

TTPT Quỹ đất huyện

1.84

1.84

 

 

Xã Triệu Hòa

4

Kênh mương khu phân lô đấu giá đất xóm tiêu

TTPT Quỹ đất huyện

0.10

0.10

 

 

Xã Triệu Thành

5

Khu tưởng niệm di tích xã Triệu Vân

UBND xã Triệu Vân

0.05

 

0.05

 

Xã Triệu Vân

VI

Huyện Hải Lăng

 

5.04

4.54

0.50

 

 

1

Xây dựng mương thủy lợi nội đồng

UBND xã Hải Sơn

0.89

0.89

 

 

Xã Hải Sơn

2

Xây dựng điểm dân cư nông thôn

UBND xã Hải Xuân

0.12

0.12

 

 

Xã Hải Xuân

3

Xây dựng điểm dân cư thôn Câu Nhi, Văn Quỹ, Văn Trị

UBND xã Hải Tân

0.16

0.16

 

 

Xã Hải Tân

4

Xây dựng điểm dân cư thôn Thượng Xá

UBND xã Hải Thượng

0.30

0.30

 

 

Xã Hải Thượng

5

Đường dân sinh ra vùng cát thôn An Nhơn

UBND xã Hải Dương

0.50

 

0.50

 

Xã Hải Dương

6

Mở rộng Trường THCS xã Hải Dương

UBND xã Hải Dương

0.30

0.30

 

 

Xã Hải Dương

7

Xây dựng Trung tâm TDTT xã

UBND xã Hải Dương

0.50

0.50

 

 

Xã Hải Dương

8

Xây dựng điểm dân cư các thôn: Kim Giao, Diên Khánh, Đông Dương, An Nhơn, Xuân Viên

UBND xã Hải Dương

0.50

0.50

 

 

Xã Hải Dương

9

Xây dựng điểm SXKD phi nông nghiệp

UBND xã Hải Phú

0.40

0.40

 

 

Xã Hải Phú

10

Nhà sinh hoạt cộng đồng Đội 6, Long Hưng

UBND xã Hải Phú

0.10

0.10

 

 

Xã Hải Phú

11

Xây dựng điểm dịch vụ thương mại

UBND xã Hải Thành

0.71

0.71

 

 

Xã Hải Thành

12

Xây dựng trụ sở UBND xã Hải Sơn

UBND huyện Hải Lăng

0.40

0.40

 

 

Xã Hải Sơn

13

Xây dựng điểm dân cư thôn Hội Yên, Đơn Quế, Kim Long

UBND xã Hải Quế

0.16

0.16

 

 

Xã Hải Quế

VII

Huyện Hướng Hóa

 

6.63

5.93

0.70

 

 

1

Chợ trung tâm xã

UBND xã Tân Liên

0.72

0.72

 

 

Xã Tân Liên

2

Nghĩa địa nhân dân

UBND xã Tân Liên

0.70

 

0.70

 

Xã Tân Liên

3

Khai thác hồ thủy lợi

UBND xã Tân Liên

4.51

4.51

 

 

Xã Tân Liên

5

Đường liên thôn A Sóc - Cù Bai

Đoàn KTQP 337

0.50

0.50

 

 

Xã Hướng Lập

6

Đường GT thôn Ta Ri 2 đi Ho Le

UBND xã Húc

0.20

0.20

 

 

Xã Húc

 

Tổng cộng

 

105.83

102.58

3.25

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373609