• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND sửa đổi quy định về mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU PHÍ THAM QUAN VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU PHÍ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2016/NQ-HĐND NGÀY 24/10/2016 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2157/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 về việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tên gọi và mức thu phí tham quan đối với các tuyến du lịch được quy định tại số thứ tự thứ 2, thứ 6, thứ 8 Mục I Phụ lục số 04 như sau:

STT

Danh mục

ĐVT

Mức thu

Tỷ lệ %
 để lại đơn vị thu

Ghi chú

2

Phí tham quan tuyến “Động phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn”

đ/người/lượt

320.000

50

 

6

Phí tham quan tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước Lạnh”

đ/người/lượt

475.000

50

 

8

Phí tham quan tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”

 

 

 

 

 

Tour 01 ngày, tham quan hang Nước Nứt

đ/người/lượt

195.000

50

 

 

Tour 02 ngày 01 đêm, tham quan Hang Va và hang Nước Nứt

đ/người/lượt

615.000

50

 

2. Bổ sung vào sau số thứ tự thứ 10 Mục I Phụ lục số 04 quy định mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với các tuyến du lịch mới trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Danh mục

ĐVT

Mức thu

Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%)

Ghi chú

11

Phí tham quan tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”

đ/người/lượt

8.800.000

15

 

12

Phí tham quan tuyến “Hóa Sơn - hang Rục Mòn”

 

 

 

Xã 30%, huyện 20%

 

Tour 01 ngày

đ/người/lượt

100.000

50

 

 

Tour 02 ngày 01 đêm

đ/người/lượt

200.000

50

 

13

Phí tham quan tuyến “Khám phá thung lũng Hamada - hang Trạ Ang”

 

 

 

 

 

Tour 01 ngày

đ/người/lượt

280.000

15

 

 

Tour 02 ngày 01 đêm

đ/người/lượt

360.000

15

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378519