• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2, Điều 1; bổ sung Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1; BỔ SUNG KHOẢN 7, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 237/2019/NQ-HĐND NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VỪA HỌC, VỪA LÀM TẠI ĐÀI LOAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1; bổ sung Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 là:

“2. Điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ

a) Người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển (vòng sơ tuyển) của Công ty xuất khẩu lao động và tham gia học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng) để đi làm việc tại Nhật Bản được hỗ trợ vay vốn 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/người;

b) Người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với Công ty xuất khẩu lao động tùy theo thị trường được hỗ trợ vay vốn, cụ thể: Nhật Bản là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)/người; Đài Loan là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)/người; thị trường khác là 5.000.000đ (năm triệu đồng)/người;

c) Khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động được hỗ trợ vay đủ chi phí còn lại theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 4 Điều này;

d) Người lao động tham gia chương trình du học, vừa học, vừa làm tại Đài Loan do Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất, sau khi có hợp đồng và thông báo lịch xuất cảnh chính thức được hỗ trợ vay vốn một lần theo mức quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều này;

đ) Người lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài hoặc đã xuất cảnh tham gia chương trình du học, vừa học, vừa làm tại Đài Loan do Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều này”.

2. Bổ sung Khoản 7, Điều 1 là:

“Chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND và những sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I,II);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, UBKT Tỉnh uỷ;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng: HĐND, UBND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT,VH-XH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND

931

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426691