• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 287/2020/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ BỔ SUNG CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 “Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công”;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 82/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; số 151/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; số 184/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 215/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và khoáng sản; số 267/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2020;

Xét Tờ trình số 6089/TTr-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 603/BC-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung: 749.859 triệu đồng, gồm:

- Nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn là 658.685 triệu đồng.

- Bổ sung danh mục và nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đã ứng trước cho các dự án là 91.174 triệu đồng, gồm: (1) Dự án Xây dựng khu tái định cư Khu kinh tế Vân Đồn là 5.000 triệu đồng. (2) Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1 - cấp điện cho đảo Cái Chiên huyện Hải Hà) là: 27.327 triệu đồng. (3) Dự án thành phần số 3 Cẩm Hải - Vân Đồn thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là 30.000 triệu đồng. (4) Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng (Phần giải phóng mặt bằng do UBND thị xã Quảng Yên thực hiện) là 28.847 triệu đồng.

b) Phương án phân bổ 749.859 triệu đồng như sau:

- Phân bổ để thu hồi vốn ứng 04 dự án với số vốn là 91.174 triệu đồng, gồm: (1) Dự án Xây dựng khu tái định cư Khu kinh tế Vân Đồn: 5.000 triệu đồng. (2) Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1 - cấp điện cho đảo Cái Chiên huyện Hải Hà): 27.327 triệu đồng. (3) Dự án thành phần số 3 Cẩm Hải - Vân Đồn thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn: 30.000 triệu đồng. (4) Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng (Phần giải phóng mặt bằng do UBND thị xã Quảng Yên thực hiện): 28.847 triệu đồng.

(Chi tiết Biểu 01 kèm theo)

- Bổ sung vốn cho 02 chương trình, dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 với số vốn là 259.000 triệu đồng, gồm: (1) Dự án Tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, KKT Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh: 209.000 triệu đồng. (2) Nguồn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán: 50.000 triệu đồng.

(Chi tiết Biểu 02 kèm theo)

- Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại là 399.685 triệu đồng.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2020

Thống nhất nguyên tắc, cơ cấu, phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách, phân bổ kế hoạch chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2020 như Tờ trình số 6089/TTr-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó:

1. Tổng nguồn vốn điều chỉnh giảm: 2.090.974 triệu đồng, gồm:

a) Giảm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã phân bổ đầu năm là 1.256.061 triệu đồng do các nguồn thu không đạt dự toán, trong đó: (1) Giảm kế hoạch vốn các chương trình, dự án được bố trí từ nguồn thu tiền đấu giá đất, tổng số 1.097.061 triệu đồng (Chi tiết Biểu 3 kèm theo); (2) Giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn: 159.000 triệu đồng từ nguồn thu bán tài sản công (là “Cầu dẫn, vùng quay xe” thuộc dự án cầu dẫn, bến du thuyền Cảng khách quốc tế Hòn Gai) do không triển khai thực hiện được.

b) Giảm kế hoạch vốn của các nhiệm vụ chi chưa phân bổ và dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân: 834.913 triệu đồng, gồm:

- Giảm kế hoạch vốn năm 2020 chưa phân khai chi tiết: 45.958 triệu đồng, gồm: (1) Nguồn vốn Hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP: 10.000 triệu đồng, (2) Vốn chuẩn bị đầu tư: 3.636 triệu đồng, (3) Nguồn vốn Dự án hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: 2.322 triệu đồng, (4) Vốn dự án Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: 30.000 triệu đồng).

- Giảm vốn các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 788.955 triệu đồng:

+ Giảm kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài 2019 sang năm 2020 nhưng không giải ngân hết: 391.491 triệu đồng.

+ Giảm kế hoạch vốn năm 2020 của 40 dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu của tỉnh: 397.464 triệu đồng (Trong đó: 05 dự án giải ngân dưới 10% với số vốn 53.737 triệu đồng; 09 dự án giải ngân từ 10 - 50% với số vốn là: 97.392 triệu đồng; 26 dự án giải ngân trên 50% với số vốn là: 405.335 triệu đồng).

(Chi tiết Biểu 4 kèm theo)

2. Phương án phân bổ, điều hòa tăng

a) Phương án phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn thu hồi vốn ứng và dự toán giao đầu năm.

- Nguồn vốn phân bổ: 143.030 triệu đồng, gồm: (1) Bổ sung từ thu hồi nguồn vốn ngân sách tỉnh đã ứng: 91.174 triệu đồng. (2) Nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB còn lại chưa phân bổ: 51.556 triệu đồng. (3) Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư còn lại chưa phân bổ: 300 triệu đồng.

- Phương án phân bổ 143.030 triệu đồng như sau:

+ Phân bổ thu hồi vốn ứng cho 04 dự án là 91.174 triệu đồng (gồm: (1) Dự án Xây dựng khu tái định cư Khu kinh tế Vân Đồn là 5.000 triệu đồng. (2) Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1 - cấp điện cho đảo Cái Chiên huyện Hải Hà) là: 27.327 triệu đồng. (3) Dự án thành phần số 3 Cẩm Hải - Vân Đồn thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là 30.000 triệu đồng. (4) Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng, phần giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thực hiện là 28.847 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đảm bảo các điều kiện khẩn trương thu hồi vốn ứng.

+ Phân bổ 51.556 triệu đồng nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho 02 dự án có quyết toán dự án hoàn thành.

+ Phân bổ 300 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho 03 dự án.

(Chi tiết Biểu 5 kèm theo)

b) Phương án phân bổ vốn từ nguồn điều hòa giảm các dự án không đảm bảo tỷ lệ giải ngân: 834.913 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Bổ sung 40.983 triệu đồng cho nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản để bố trí vốn cho 07 dự án có quyết toán dự án hoàn thành.

- Bổ sung 369.930 triệu đồng cho 02 dự án công trình trọng điểm, gồm: (1) Cầu Cửa Lục 1: 150.000 triệu đồng; (2) Dự án Tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, KKT Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (phần xây lắp): 219.930 triệu đồng.

- Dự nguồn phân bổ cho dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên: 424.000 triệu đồng (tổng dự nguồn phân bổ là 824.000 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn cho dự án sau khi đủ thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết Biểu 06 kèm theo)

3. Điều chỉnh trong nội dung kế hoạch phân bổ vốn chương trình 135, Đề án 196; Chương trình xây dựng Nông thôn mới (Chi tiết Biểu số 07-10).

4. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh

a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 267/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 là: 16.295.768 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 7.704.536 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh: 16.942.833 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển là: 8.351.601 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển trong cân đối: 7.704.536 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn khác: 647.065 triệu đồng (gồm: (1) Nguồn Trung ương hoàn trả: 150.000 triệu đồng. (2) Nguồn thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh: 91.174 triệu đồng. (3) Kinh phí chuyển nguồn năm 2019 sang: 391.491 triệu đồng. (4) Nguồn thưởng vượt thu NSTW năm 2019:14.400 triệu đồng)

Điều 3. Bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020

a) Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020.

b) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương:

- Điều hành thu chi ngân sách đảm bảo theo dự toán tỉnh giao đầu năm, chủ động rà soát tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh giảm kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2020 được bố trí từ các nguồn không đảm bảo tiến độ thu do tác động của dịch bệnh COVID-19 như nguồn thu tiền sử dụng đất (phần do HĐND huyện giao tăng thêm, các địa phương điều chỉnh xong trước ngày 15/9/2020), nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long, phí tham quan danh thắng Yên Tử, phí hạ tầng cửa khẩu...

- Kiên quyết thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ; giảm kế hoạch vốn năm 2020 của các nguồn vốn chưa phân khai, các dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 50%) để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phấn đấu đến ngày 30/9/2020 toàn tỉnh đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 100% (riêng Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135, Đề án 196 đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% trước ngày 31/10/2020).

- Xem xét dừng, giãn, hoãn tiến độ thực hiện các dự án chưa giải ngân, chưa thật sự cần thiết để đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư sát với dự kiến nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối ứng ODA của ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Hạ Long đã bố trí từ đầu năm 2020 cho Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long do hiệp định vay vốn giữa hai Chính phủ chưa được ký kết. Đối với nguồn vốn ODA Trung ương cấp phát và ODA vay lại năm 2020, sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh giảm vốn kế hoạch để triển khai thực hiện.

c) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với những dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 31/12/2019 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Điều 4. Các nội dung không được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thì thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 82/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; số 151/2018/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; số 184/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 215/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan; Nghị quyết 267/2020/NQ-HĐND ngày 09 ngày 07 năm 2020 về bổ sung kế hoạch công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ (b/c);
- Các bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 287/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Xuân Ký
Ngày ban hành: 08/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454212