• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013 do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013.

1. Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012.

Năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn; là năm đầu tiên Chính phủ thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là siết chặt đầu tư công; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực rất cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn ở mức khá (13,77%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,43%; diện tích, sản lượng một số cây trồng tăng cao; giá cả thị trường tương đối ổn định; công tác cứu đói, cứu rét, phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, chống hạn, chống phá rừng, chống cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép... được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai và đạt được kết quả nhất định; các hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh được triển khai tích cực; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển; phúc lợi xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2011; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, có nơi trở thành điểm nóng; dịch bệnh trên người và trên gia súc, gia cầm vẫn xảy ra ở một số nơi, nhất là bệnh tay chân miệng chậm được khống chế; vệ sinh an toàn thực phẩm có nơi chưa đảm bảo; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng còn chậm trễ, sai sót; chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; một số tồn tại sau thủy điện Ya Ly, Plei Krông chưa giải quyết dứt điểm; công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa đạt hiệu quả cao; hoạt động của tà đạo Hà Mòn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhưng chưa được ngăn chặn hiệu quả; tình hình tội phạm, nhất là cướp tài sản, chống người thi hành công vụ gia tăng; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.

Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm trên chủ yếu là do việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; một số nơi còn tình trạng không sát công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp, chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Công tác kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013.

2.1. Mục tiêu tổng quát: Huy động các nguồn lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14% với cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh giai đoạn 2011-2015 của tỉnh;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản lý hành chính công của tỉnh;

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng GDP trên 14%, thu nhập bình quân đầu người trên 26 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế năm 2013: Nông, lâm, thủy sản 37-38%; Công nghiệp - Xây dựng 26-27%; Thương mại - Dịch vụ 35-36%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.833,8 tỷ đồng.

* Trong đó, thu NSNN trên địa bàn cân đối ngân sách: 1.678,5 tỷ đồng.

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 3.397,094 tỷ đồng.

* Trong đó: Chi các khoản thu quản lý qua ngân sách: 155,3 tỷ đồng (chi xổ số kiến thiết: 55,3 tỷ đồng, chi tiền quyền sử dụng rừng: 100 tỷ đồng).

- Kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD.

b. Các chỉ tiêu xã hội

- Dân số trung bình đạt 480 ngàn người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%.

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2013 giảm 4-5% so với cuối năm 2012.

- Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28,6 giường.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 25,3%.

 - Có ít nhất 03 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2013.

c. Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 78%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng khoảng 65%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 85%.

- Tỷ lệ hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh trên 43%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường: 100%

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số giải pháp của Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Tiến hành rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm để kịp thời điều chỉnh danh mục đầu tư các công trình trọng điểm cho phù hợp, trên tinh thần tập trung nguồn lực đầu tư cho những công trình trọng điểm, cấp thiết; tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương. Tuyên truyền, vận động và phối hợp cùng các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “đưa hàng Việt về nông thôn” và các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Tăng cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen và đô thị Kon Plong.

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu ngân sách trên địa bàn, trong đó cần chú trọng nuôi dưỡng, khai thác có hiệu quả các nguồn thu có nhiều tiềm năng, các nguồn thu mới và các nguồn thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư (đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên bố trí vốn thực hiện các công trình, dự án có quy mô lớn (đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước). Tiếp tục huy động thêm nguồn lực hỗ trợ khai hoang, phục hóa để giải quyết đủ đất sản xuất cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đất sản xuất; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết có hiệu quả một số tồn tại sau thủy điện Ya Ly, Plei Krông; lồng ghép hiệu quả các chương trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009) dứt điểm trong năm 2013; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là diện tích đất trong vùng quy hoạch phát triển cao su tiểu điền cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; tiếp tục rà soát, tổng hợp diện tích người dân sản xuất chồng lấn lên diện tích rừng và đất lâm nghiệp do các Công ty Lâm nghiệp quản lý và diện tích do các đơn vị này sử dụng không hiệu quả, xây dựng phương án và đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Khẩn trương tổ chức triển khai khu tái định cư giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành thành phố Kon Tum; bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư khu vực Nam Sa Thầy, đồng thời triển khai xây dựng một số làng công nhân cao su gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập huyện mới. Triển khai tốt các phương án phòng, chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai năm 2013. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2025, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo đến năm 2015, Đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tăng cường nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tập trung hỗ trợ, tạo cơ hội cho các hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm... Triển khai thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tình trạng học sinh đi học không chuyên cần và học sinh bỏ học. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao trên địa bàn tỉnh năm học 2012-2013. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra. Nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế thiết yếu; thực hiện có hiệu quả khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch.

5. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2013 theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015. Tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra về công tác cải cách hành chính theo định kỳ cũng như đột xuất; rà soát các quy định, thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc tuân thủ và thực hiện các nội dung được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thu hồi hoặc chuyển những dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc không đủ năng lực cho các chủ đầu tư khác có năng lực. Tập trung cải thiện các chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấp trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; tích cực giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

7. Bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế.

Điều 3.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2012/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: ***
Ngày ban hành: 10/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205772