• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị quyết 29/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 336/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2020, gồm các nội dung:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (dự kiến giữa tháng 7)

- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Giám sát chuyên đề: Tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (dự kiến đầu tháng 12)

- Xem xét báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp về kinh tế - xã hội năm 2021. Thực hiện thu chi ngân sách thành phố, quyết toán ngân sách thành phố; công tác phòng, chng tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tchức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; Điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố. Tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao.

Điều 3. Các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- V
ăn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND thành phố;
- Lưu: VT, P.CTHĐND(Hà).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 13/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 29/NQ-HĐND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427614