• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2015 về cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ ba) do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Nghị quyết 30/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHO Ý KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 (LẦN THỨ BA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7685/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 94/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sơ bộ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ ba)

1. Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (kèm theo Phụ lục số 1).

2. Danh mục chương trình, đề án, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư cấp tỉnh và vốn đầu tư phân cấp cho cấp huyện 5 năm 2016-2020 (kèm theo Phụ lục số 2).

3. Danh mục dự án đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển đất của tỉnh 5 năm 2016-2020 (kèm theo Phụ lục số 3).

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới.

Điều 2. Các giải pháp thực hiện

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

2. Đối với các dự án khởi công mới chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn trái phiếu Chính phủ đối với danh mục dự án khởi công mới 5 năm 2016-2020, các cơ quan được giao nhiệm vụ rà soát quy mô đầu tư và xác định số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn trái phiếu Chính phủ sau khi có văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, phê duyệt đầu tư dự án theo quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng,… quy hoạch bổ sung quỹ đất và xây dựng phương án thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn được phân cấp, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến (lần thứ ba), trong đó tập trung cho 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm (Chương trình phát triển nhân lực, Chương trình phát triển hệ thống đô thị, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) tương ứng với số vốn phân cấp được phân bổ và số vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trong Kế hoạch.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Thanh Quang
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 30/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332879