• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về Nghị quyết 31/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 3018/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đổi mới tư duy phát triển du lịch; quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2025 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tạo nền tảng đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước.

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về yếu tố lịch sử, tự nhiên và văn hóa các dân tộc; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, với các vùng trọng điểm phát triển du lịch trong nước, các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các thị trường tiềm năng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đón 870.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 220.000 lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

- Đến năm 2025, đón 1.300.000 lượt khách trong đó khách quốc tế đạt 300.000 lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.400 tỷ đồng.

- Đến năm 2030, đón 1.600.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 350.000 lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 3.500 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 35.000 lao động, trong đó có trên 10.000 lao động trực tiếp.

- Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển du lịch

- Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác.

- Xây dựng và phê duyệt quy hoạch các khu, điểm du lịch để thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch:

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể: Xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng và các dự án thành phần của Khu du lịch Quốc gia; ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang; quản lý đầu tư xây dựng, quản lý các hoạt động khai thác, phát triển và vận hành Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo các quy hoạch và các dự án đầu tư được phê duyệt.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đèo Pha Đin.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch Khu du lịch lòng hồ và tuyến du lịch trên sông nước thị xã Mường Lay - Tủa Chùa.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch các điểm du lịch hang động trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

- Đảm bảo sự thống nhất trong quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý đồng bộ việc đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài nguyên du lịch và quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo hài hòa về kiến trúc, cảnh quan và môi trường theo đúng quy hoạch được duyệt. Làm tốt công tác quản lý cấp phép đầu tư và sau cấp phép đầu tư; kịp thời giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo bước đột phá để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch

- Rà soát, điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù khuyến khích các Tập đoàn, Tổng Công ty, Nhà đầu tư phát triển các dự án du lịch cao cấp tại Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, phê duyệt dự án đầu tư; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Ban hành một số cơ chế hỗ trợ về đất đai, tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, trong đó ưu tiên phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn Quốc tế, từng bước xây dựng các khu vui chơi giải trí cao cấp khu vực Tây Bắc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư để thực hiện trùng tu, tôn tạo, trọng tâm là phục dựng nguyên trạng di tích gốc và phát huy giá trị một số điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ, trọng điểm là Khu Sở Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi A1, Trung tâm đề kháng Him Lam…

- Tập trung xây dựng và triển khai các đề án ưu tiên phát triển trong lĩnh vực du lịch, bao gồm:

+ Đề án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

+ Đề án xây dựng các điểm dừng chân trên các tuyến du lịch và nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc cho các khu, điểm du lịch.

- Phối hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ; phấn đấu thành Cảng hàng không Quốc tế, mở các đường bay mới trong nước và Quốc tế để khai thác thị trường khách du lịch trọng điểm tại các tỉnh, thành phố trong nước và các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan.

- Quy hoạch và mở rộng diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, các tuyến phố, tuyến đường, khu quy hoạch trồng cây Hoa Ban tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh

- Đầu tư xây dựng sản phẩm đặc thù gắn với cụm, khu, điểm du lịch gồm:

+ Cụm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch lịch sử; nghiên cứu lịch sử, văn hóa của các dân tộc; vui chơi giải trí; nghỉ dưỡng, mua sắm, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện. Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng. Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái tại Đền thờ Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ, Thành Sam Mứn, nước khoáng nóng Uva, Pe Luông, động Pa Thơm, hang động Chua Ta. Gắn kết du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái với du lịch tâm linh.

+ Cụm thị xã Mường Lay, các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo: Xây dựng khu nghỉ mát Pú Vạp thành khu tham quan, nghỉ dưỡng, kết hợp với tìm hiểu di tích lịch sử (Nhà tù Lai Châu, Đền Lê Lợi, Dinh thự Đèo Văn Long), thăm cảnh quan sông Đà, kết hợp với giao thông đường thủy nội địa, nuôi trồng và khai thác thủy sản, dịch vụ văn hóa, văn nghệ, Lễ hội đua thuyền Đuôi Én gắn với văn nghệ dân gian, lễ hội truyền thống, thể thao dưới nước; phát triển sản phẩm du lịch tham quan nghiên cứu công trình kiến trúc nghệ thuật thành Vàng Lồng, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; xây dựng cụm Tượng đài Thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Đèo Pha Đin; phát triển Khu tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Vừ A Dính; phát triển Khu du lịch sinh thái Đèo Pha Đin.

+ Cụm tại địa bàn các huyện khác: Phát triển sản phẩm du lịch tham quan nghiên cứu các công trình kiến trúc nghệ thuật (Tháp Mường Luân, Tháp Chiềng Sơ); hoạt động giao lưu văn hóa, đời sống dân cư khu vực biên giới.

- Xây dựng và phát triển Lễ hội đua thuyền Đuôi Én, Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Thành Bản Phủ, Giải việt dã chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải trở thành hoạt động thường niên, là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút khách du lịch.

- Đầu tư xây dựng các Bản Văn hóa du lịch có chất lượng cao phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong việc tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thưởng thức văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại nhà dân.

- Lựa chọn địa điểm quy hoạch và hình thức tổ chức một số tuyến phố thương mại, phố đêm, chợ đêm, phố ẩm thực trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và một số phường, thị trấn của thị xã Mường Lay và các huyện.

5. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

a) Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý trong lĩnh vực du lịch:

+ Hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh.

+ Hoàn thiện tổ chức, bộ máy nhân sự phục vụ công tác quản lý tài nguyên, điểm đến.

+ Nâng cao năng lực cho các cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, thông tin, du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế chuyên trách quản lý hoạt động du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao và điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, xúc tiến du lịch, văn hóa ứng xử. Đảm bảo hài hòa giữa nội dung đào tạo lý thuyết và nghiên cứu, thực hành thực tế.

b) Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch tích cực mở các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động trong tỉnh.

- Định kỳ tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS), đặc biệt chú trọng các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch.

- Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, khai thác, phục vụ khách du lịch cho doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương trong khai thác các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững.

- Định kỳ tổ chức các hội thi tay nghề các cấp, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, thuyết minh viên du lịch.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tại các tỉnh trong nước và các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, MaLayXia... để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài, nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch có chuyên môn, tay nghề giỏi về nghiệp vụ chuyên ngành du lịch; hình thành đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch người địa phương; đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Phối hợp với Tổng cục Du lịch và các tỉnh trong khu vực để thực hiện các chương trình xúc tiến đến các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước; đề xuất các hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn, hướng đến thị trường có khả năng thanh toán cao và lưu trú dài ngày.

- Gắn xúc tiến quảng bá du lịch với xúc tiến thương mại và đầu tư, đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao tại các thị trường trọng điểm trong nước và các nước ASEAN, Trung Quốc. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Điện Biên thân thiện, mến khách.

- Nâng cao vai trò của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Điện Biên đến với du khách trong và ngoài nước. Phát triển marketing điện tử (E-Marketing) phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch. Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các trang thông tin, cổng thông tin của các cấp, các ngành; xây dựng các ấn phẩm, phát huy hiệu quả việc quảng bá du lịch Điện Biên trên các trang mạng xã hội.

- Thành lập Câu lạc bộ phóng viên du lịch trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên để tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; đăng cai tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước; liên kết xây dựng thương hiệu và quảng bá điểm đến tại các thị trường du lịch trọng điểm trong nước và nước ngoài.

- Nâng cao năng lực hoạt động xúc tiến, quảng bá; ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

7. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch và đảm bảo an ninh du lịch

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch và dịch vụ du lịch bằng việc xây dựng, áp dụng cơ chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực áp dụng các tiêu chuẩn ngành; giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như tại các khu, điểm du lịch tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và dịch vụ du lịch.

- Thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên và các hội ngành nghề để đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch, sản xuất các sản phẩm lưu niệm, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. Chú trọng phát triển doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, hộ gia đình, gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở vùng nông thôn, các thôn bản dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, trên tuyến biên giới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và người dân địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch; xây dựng nếp sống văn minh, cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

- Phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi công cộng và các khu, điểm du lịch.

8. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác phát triển du lịch

- Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Triển khai hợp tác với các tỉnh tại các vùng trọng điểm: Khu vực miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế), miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang) để tăng cường nguồn khách và tư vấn hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch.

- Triển khai có hiệu quả các biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc để lồng ghép các chương trình hợp tác và đề xuất nội dung hợp tác cụ thể hàng năm, khai thác thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường mới, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan. Triển khai và cải tiến việc cấp thị thực (Visa) tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

- Thành lập Văn phòng Đại diện du lịch tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan để thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch đến Điện Biên.

- Thu hút các Hãng lữ hành lớn, chuyên nghiệp trong nước và quốc tế thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Điện Biên để phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút các nguồn khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, thực hiện có hiệu quả chính sách hội nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, để nâng cao hình ảnh du lịch Điện Biên.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách để phát triển du lịch

- Về đầu tư phát triển du lịch: Ban hành chính sách thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; khuyến khích đầu tư vào phát triển các khu vui chơi giải trí hiện đại; tập trung xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch.

- Chính sách thuế: Áp dụng, vận dụng chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch; có chính sách thuế phù hợp, đặc biệt về thuế đất đối với các khu du lịch, thuế nhập khẩu đối với thiết bị, phương tiện vận chuyển cao cấp phục vụ du lịch; rà soát, điều chỉnh phương pháp tính thuế, phí, lệ phí; áp dụng thống nhất chính sách một giá.

- Về thị trường: Hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động nghiên cứu thị trường; tăng cường hỗ trợ ngân sách và xã hội hóa hoạt động xúc tiến, quảng bá; ban hành chính sách và cơ chế phù hợp với giá cả và các điều kiện kèm theo để khai thác tốt thị trường khách du lịch nội địa.

- Về xuất nhập cảnh, hải quan: Tiếp tục cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch.

- Về chính sách xã hội hóa du lịch: Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu, biên giới; khuyến khích việc đóng góp từ thu nhập du lịch cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các giá trị về sinh thái, văn hóa và phát triển du lịch xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Cơ chế phối kết hợp liên vùng, liên ngành: Khuyến khích liên kết trong vùng, liên vùng trong thực hiện quy hoạch, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch; đẩy mạnh các tổ chức quản lý điểm đến.

2. Về phát triển thị trường và sản phẩm du lịch

- Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Phát triển và mở rộng thị trường, áp dụng đồng thời nhiều chiến lược như: Sản phẩm cho nhiều thị trường, sản phẩm riêng biệt cho thị trường riêng biệt.

- Tập trung thu hút đầu tư phát triển sản phẩm tại Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, hình thành các hạt nhân phát triển sản phẩm du lịch. Đầu tư phát triển sản phẩm quà lưu niệm du lịch, mặt hàng truyền thống địa phương.

3. Về nâng cao nhận thức cho cộng đồng

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích phát triển du lịch, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch trong cộng đồng dân cư; ủng hộ và khuyến khích nhân dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch.

- Nâng cao nhận thức gìn giữ và phát triển tài nguyên du lịch; bên cạnh những tài nguyên đã được phát hiện và đưa vào khai thác tiếp tục nâng cao giá trị, phát hiện những tài nguyên còn ở dạng tiềm năng, có chính sách khuyến khích phát triển những tài nguyên du lịch nhân tạo, góp phần làm phong phú hệ thống tài nguyên du lịch trong xu thế phát triển bền vững.

4. Về nguồn lực phát triển du lịch

Tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch. Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành Trung ương liên quan hỗ trợ nguồn vốn phát triển hạ tầng khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các điểm du lịch khác theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia gắn với phát triển du lịch. Tăng cường huy động nguồn vốn ODA thông qua vay ưu đãi nước ngoài hoặc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế để kêu gọi tài trợ không hoàn lại cho các chương trình phát triển dài hạn. Tăng cường nguồn lực xã hội hóa. Xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch khi có điều kiện để huy động nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch để đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Chú trọng tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Lào, Thái Lan). Ưu tiên thành lập Khoa Du lịch - Thương mại và Dịch vụ khi thành lập Trường Đại học Điện Biên.

6. Công tác tuyên truyền, quảng bá

- Tăng cường năng lực sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; tăng cường vốn ngân sách cho xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch: Tập trung xúc tiến quảng bá theo chiến dịch trọng điểm, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, thương hiệu du lịch; xây dựng cơ chế hợp tác trong và ngoài ngành, đẩy mạnh xã hội hóa xúc tiến quảng bá du lịch; phát huy tối đa sức mạnh truyền thông, huy động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng nhu cầu đầu tư: 5.843 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 31/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331877