• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 16/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 19/11/2018 và Đề án s 7452/ĐA-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Đối tượng và điều kiện được h trợ:

Là hộ gia đình người có công với cách mạng có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 16/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được hưởng hỗ trợ theo Quyết định này.

2. Nguyên tắc h trợ:

a) Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tiền và vật liệu xây dựng được hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích, đối tượng hỗ trợ.

b) Việc hỗ trợ vật liệu xây dựng phải được sử dụng đúng vào công trình xây, sửa chữa của đối tượng được hỗ trợ nên chỉ thực hiện đối với các hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng chưa thực hiện thi công xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Chỉ quyết toán vật liệu xây dựng hỗ trợ theo đúng khối lượng sử dụng thực tế cho công trình xây, sa nhà ở và không được vượt quá mức tối đa quy định tại điểm b, mục 4 Điều 1 Nghị quyết này.

c) Sau khi được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, các hộ gia đình đảm bảo có nhà ở có diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2 (riêng hộ độc thân không thấp hơn 24 m2) và 3 cứng (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng).

3. Hình thức hỗ trợ:

Thực hiện hỗ trợ đồng thời, một lần đối với mỗi đối tượng có đủ điều kiện hỗ trợ bằng cả hai hình thức: bằng tiền và bằng vật liệu xây dựng xi măng và gạch.

4. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ bằng tiền: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngay 16/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng xi măng, gạch: Mức tối đa hỗ trợ cho một đối tượng được hỗ trợ như sau:

Stt

Vật tư hỗ trợ

Mức hỗ trợ xây mới

Mức hỗ trợ sửa chữa

1

Xi măng PCB 30

5,9 tấn/hộ

2,95 tấn/hộ

2

Gạch chỉ (cỡ 6,5x10,5x22)

14.000 viên/hộ

7.000 viên/hộ

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH; Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: TC, XD, LĐTBXH;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP; các PCVP HĐND TP;
- Báo HP; Đài PT&TH HP;
- Công báo TP;
Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 10/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

875

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406277