• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2018

Tải về Nghị quyết 32/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 571/TTr-HĐND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong năm 2018, HĐND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 6:

a) Xem xét, thảo luận Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

b) Xem xét, thảo luận các báo cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X;

d) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

đ) Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật đối với người lao động của một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong một số ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

2. Tại kỳ họp thứ 7:

a) Xem xét, thảo luận Báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

b) Xem xét, thảo luận các báo cáo năm 2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

d) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

đ) Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh: Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát.

Các cơ quan, tổ chức liên quan ở tỉnh và các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 32/NQ-HĐND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361491