• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021

Tải về Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/2020/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THÔI VIỆC ĐỐI VỚI PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN VÀ CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BÁN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2020 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và dự thảo Nghị quyết quy định về việc chi trợ cấp thôi việc cho Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn (bán chuyên trách) giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có thời gian công tác từ 01 năm đến dưới 15 năm được giải quyết thôi việc do không bố trí được công tác khác sau khi thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trong giai đoạn 2020 - 2021 đã được phê duyệt tại Quyết định số 820/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách được giải quyết thôi việc

1. Thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc:

Thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc bao gồm toàn bộ thời gian công tác trong công an xã, thị trấn (kể cả khi làm công an viên phụ trách ấp, khóm).

Cách tính thời gian công tác: Công tác từ dưới 06 tháng thì tính nửa năm; công tác từ đủ 06 tháng đến 12 tháng thì tính 01 năm.

2. Mức hỗ trợ thôi việc:

Cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá IX, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh (qua e-mail);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH.

CHỦ TỊCH




Phan Văn Thắng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 337/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 10/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447745