• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tải về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34 /2014/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHU VỰC THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ MỞ RỘNG, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng (gồm thị trấn Đức Phổ và 6 xã Phổ Hòa, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Vinh), huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV với tổng số điểm 82,2/100 điểm, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 14/15 điểm.

2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 5,78/10 điểm.

3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 4,58/5 điểm.

4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,56/5 điểm.

5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 46,58/55 điểm.

6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 7,7/10 điểm.

Điều 2. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Đề án để trình Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262673