• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tải về Nghị quyết 34/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 34/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG, HUYỆN CHIÊM HÓA VÀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG; HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CÁC CHỨC DANH THÔN ĐỘI TRƯỞNG, CÔNG AN VIÊN, BẢO VỆ DÂN PHỐ, NHÂN VIÊN Y TẾ DÔI DƯ DO GHÉP CỤM DÂN CƯ VÀ SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập, đổi tên một số thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang như sau:

1. Sáp nhập 04 tổ dân phố thuộc phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang để thành lập 02 tổ dân phố mới, gồm:

a) Sáp nhập tổ dân phố Phú Lâm với tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 3.

b) Sáp nhập tổ dân phố Đất Nước Nóng với tổ dân phố Lâm Nghiệp thành tổ dân phố 7.

2. Đổi tên 29 thôn, tổ dân phố (12 thôn, 17 tổ dân phố), cụ thể:

a) Thành phố Tuyên Quang: Đổi tên 09 thôn thuộc xã Kim Phú; 07 tổ dân phố thuộc phường Mỹ Lâm và 09 tổ dân phố thuộc phường Đội Cấn.

b) Huyện Sơn Dương: Đổi tên 01 thôn thuộc xã Tú Thịnh.

c) Huyện Chiêm Hóa: Đổi tên 02 thôn thuộc xã Hùng Mỹ và 01 tổ dân phố thuộc thị trấn Vĩnh Lộc.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và các chức danh: Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn dôi dư sau sáp nhập và ghép cụm dân cư (cả trường hợp kiêm nhiệm) được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND xã, phường, thị trấn liên quan;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Minh Xuân

 

Biểu 1

SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ THUỘC PHƯỜNG MỸ LÂM, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung sáp nhập tổ dân phố

Tên tổ dân phố mới sau sáp nhập

Ghi chú

1

Sáp nhập tổ dân phố Phú Lâm với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 3

 

2

Sáp nhập tổ dân phố Đất Nước Nóng với tổ dân phố Lâm Nghiệp

Tổ dân phố 7

 

 

Biểu 2

ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG, CHIÊM HÓA VÀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên thôn, tổ dân phố hiện nay:

Đổi tên thôn, tổ dân phố thành:

Ghi chú

A

Thành phố Tuyên Quang

 

 

I

Phường Đội Cấn: 09 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 16

 

2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 17

 

3

Tổ dân phố 11

Tổ dân phố 18

 

4

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 19

 

5

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 20

 

6

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 21

 

7

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 22

 

8

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 23

 

9

Tổ dân phố 9

Tổ dân phố 24

 

II

Phường Mỹ Lâm: 07 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố Kim Phú

Tổ dân phố 1

 

2

Tổ dân phố Ngòi Xanh

Tổ dân phố 2

 

3

Tổ dân phố 17

Tổ dân phố 4

 

4

Tổ dân phố Cây Trám

Tổ dân phố 5

 

5

Tổ dân phố Nước Nóng

Tổ dân phố 6

 

6

Tổ dân phố 18

Tổ dân phố 8

 

7

Tổ dân phố Hang Hươu

Tổ dân phố 9

 

III

Xã Kim Phú: 09 thôn

 

 

1

Thôn Đồng Xung

Thôn 24

 

2

Thôn Ngòi Khế

Thôn 25

 

3

Thôn Tân Lập

Thôn 26

 

4

Thôn Canh Lâm

Thôn 27

 

5

Thôn Vực Vại

Thôn 28

 

6

Thôn Tân Long

Thôn 7

 

7

Thôn Sơn Khánh

Thôn 8

 

8

Thôn T235

Thôn 21

 

9

Thôn 24

Thôn 22

 

B

Huyện Chiêm Hóa

 

 

I

Thị trấn Vĩnh Lộc: 01 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố 11/9

Tổ dân phố Vĩnh Sơn

 

II

Xã Hùng Mỹ: 02 thôn

 

 

1

Thôn Đóng

Thôn Hùng Dũng

 

2

Thôn Thắm

Thôn Hùng Tiến

 

C

Huyện Sơn Dương

 

 

I

Xã Tú Thịnh: 01 thôn

 

 

1

Thôn Tân Sơn

Thôn Sơn Thủy

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Thị Minh Xuân
Ngày ban hành: 05/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 34/NQ-HĐND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452268