• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015, cụ thể như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh năm 2015 với tổng kinh phí là 22.251 triệu đồng từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết là 13.275 triệu đồng; nguồn vốn kết dư cân đối ngân sách địa phương và các nguồn khác là 8.976 triệu đồng để trả nợ vay bổ sung đầu tư các công trình từ những năm trước là 4.136 triệu đồng, nợ tạm ứng 18.115 triệu đồng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỐ TRÍ TRẢ NỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Tổng cộng

Trong đó

Cân đối NSĐP và các nguồn vốn khác

Xổ số kiến thiết

 

TỔNG CỘNG

22.251

8.976

13.275

I

Trả nợ vay bổ sung đầu tư 2007

4.136

4.136

0

1

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Kiên Giang

1.700

1.700

 

2

Trụ sở Trung tâm Tư vấn Dịch vụ dân số gia đình và trẻ em

74

74

 

3

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

493

493

 

4

Các công trình trụ sở đã hoàn thành chờ quyết toán: Ban Tôn giáo tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Y tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ

888

888

 

5

Trả nợ khối lượng thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện

981

981

 

II

Trả nợ tạm ứng ngân sách

18.115

4.840

13.275

1

Đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

14.948

4.840

10.108

2

Cầu An Hòa 2

341

 

341

3

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Định Hòa, huyện Gò Quao

2.826

 

2.826

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329842