• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận

Tải về Nghị quyết 35/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 4492/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2016: 9.167.981 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2016: 9.774.904 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016: 9.603.557 triệu đồng.

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2016:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 9.774.904 triệu đồng.

+ Thu NSNN để lại cho NS địa phương: 5.585.037 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 196.313 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 1.554.125 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.283.511 triệu đồng.

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 150.000 triệu đồng.

+ Thu viện trợ: 358 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.560 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 9.603.557 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách địa phương: 171.347 triệu đồng.

a) Cân đối ngân sách tỉnh:

- Tổng thu ngân sách tỉnh: 7.660.729 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS tỉnh: 4.097.425 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 62 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.283.511 triệu đồng.

+ Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8: 150.000 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.124.349 triệu đồng.

+ Thu viện trợ 358 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.024 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh: 7.659.462 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách tỉnh: 1.267 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện: 4.366.329 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện: 1.189.120 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 113.932 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 2.657.146 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 405.595 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 536 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện: 4.288.345 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện: 77.984 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách xã:

- Tổng thu ngân sách xã: 838.770 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã: 298.492 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 82.319 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 433.778 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 24.181 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã: 746.674 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã: 92.096 triệu đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp cơ quan Kiểm toán nhà nước kiểm tra, số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 có sự thay đổi, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 35/NQ-HĐND

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375220