• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 355/NQ-HĐND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Nghị quyết 355/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP , ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg , ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg , ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2012/TTLT-BTC-BYT , ngày 08 tháng 10 năm 2012 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012- 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 999/HD-BYT , ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 – 2020 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 4548/QĐ-UBQG50, ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc phê duyệt 04 đề án thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét Tờ trình số 4572/TTr-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 58 /BC-VHXH ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hành động tỉnh Điện Biên thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo ngân sách nhà nước tăng dần qua các năm đến năm 2020.

- Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước đảm bảo nhu cầu kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Đảm bảo 80% các doanh nghiệp bố trí kinh phí đủ để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp.

- Đảm bảo 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế để tự cân đối thu chi cho các hoạt động của các dịch vụ liên quan.

- Đảm bảo huy động nguồn viện trợ quốc tế và tăng cường thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

2. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch

2.1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí

- Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước ở Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia để cung cấp các dịch vụ thiết yếu, cung cấp đủ thuốc Methadone và thuốc ARV miễn phí cho bệnh nhân, bảo đảm tính bền vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh.

- Tăng cường đầu tư các nguồn ngân sách của tỉnh cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã tiến tới đưa các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành các hoạt động thường xuyên, liên tục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Triển khai lồng khép các dịch vụ như tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị HIV/AIDS, điều trị Methadone vào 1 cơ sở dịch vụ để giảm chi phí, đảm bảo tính bền vững của chương trình.

- Tăng cường tìm kiếm, huy động các nguồn tài trợ quốc tế cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.

- Tăng cường chi trả các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Triển khai thu phí tư vấn, khám bệnh; thu phí xét nghiệm sàng lọc HIV; thu phí xét nghiệm khẳng định HIV theo qui định của UBND tỉnh.

- Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS khi tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh sự tham gia của bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ khám bệnh, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS; cung cấp thuốc ARV và thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; thanh toán chi phí khám bệnh, xét nghiệm cho những người bệnh tham gia điều trị Methadone có thẻ bảo hiểm y tế. Tăng cường vận động và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

- Thực hiện xã hội hóa Chương trình điều trị Methadone và phòng chống HIV/AIDS.

- Đẩy mạnh hoạt động bán, tiếp thị xã hội bao cao su, bơm kim tiêm.

- Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và có cơ chế sử dụng nguồn thu từ hoạt động liên quan.

2.2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí

- Phân bổ nguồn lực hợp lý cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả theo qui định của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp đối với việc thực hiện các giải pháp huy động, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực các cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến, tăng cường điều phối tập trung và hiệu quả các nguồn kinh phí các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

- Xác định các ưu tiên phòng, chống HIV/AIDS theo địa bàn, lĩnh vực, hoạt động, đối tượng để phân bổ kinh phí hợp lý.

- Mở rộng các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, tạo điều kiện cho người nhiễm HIV được tiếp cận sớm với các dịch vụ này, đặc biệt là người nhiễm HIV có thể tiếp cận sớm các dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

- Tăng cường công tác quản lý thuốc, sinh phẩm, vật tư của chương trình phòng chống HIV/AIDS.

- Huy động các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng tham gia cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí huy động (từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ khác).

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch

3.1. Tổng nhu cầu kinh phí: 410.241 triệu đồng.

- Ngân sách Nhà nước: 185.104 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 111.100 triệu đồng.

+ Ngân sách của tỉnh: 74.004 triệu đồng.

- Các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác: 225.137 triệu đồng.

3.2 Tổng kinh phí chi cho các hoạt động: 410.241 triệu đồng, cụ thể:

- Truyền thông: 2.851 triệu đồng;

- Can thiệp giảm tác hại: 53.450 triệu đồng;

- Điều trị HIV/AIDS: 72.380 triệu đồng;

- Giám sát HIV/AIDS: 22.059 triệu đồng;

- Dự phòng lây truyền mẹ con: 3.611 triệu đồng;

- Nâng cao năng lực: 1.670 triệu đồng;

- Điều trị Methadone: 254.256 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để huy động nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu kế hoạch.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 355/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 355/NQ-HĐND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263329