• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tải về Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/NQ-ND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC BÃI B NGH QUYT CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH QUNG TR

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 452/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thường trực nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi b 02 nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh Quảng Trị sau đây:

1. Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lý do: Căn cứ ban hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực. Thực hiện Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành Nghị định.

2. Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

Lý do: Căn cứ ban hành Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực. Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

- Nội dung này được đính chính bởi Công văn 36/HĐND-TH năm 2019

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh. Do sơ suất trong khâu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND tỉnh và tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Công văn số 06/HĐND-TH ngày 31/01/2019 về việc đề nghị thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ nên Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo đính chính, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh, như sau:

“Căn cứ ban hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành Nghị định. Riêng đối với chế độ phụ cấp hành tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho Chỉ Huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã và phụ cấp của Thôn Đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân, tự vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ cho đến khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chế độ nói trên theo tinh thần Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ thì Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành”./.

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Công văn 36/HĐND-TH năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 08/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404407