• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2016 về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 36/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 29/TTr-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát chuyên đề năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chương trình giám sát chuyên đề năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các nội dung:

1. Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát việc giao đất tái định cư và giao đất ở mới khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

4. Giám sát chuyên đề Phúc tra công tác đảm bảo an toàn giao thông.

5. Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

6. Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

7. Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

8. Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

9. Giám sát hiệu quả hoạt động của 17 loại quỹ ngân sách do tỉnh quản lý.

10. Giám sát việc thực hiện quy chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công ích trên địa bàn tỉnh.

11. Tái giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn một số huyện thuộc tỉnh.

12. Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

13. Giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác sử dụng chợ trên địa bàn.

14. Giám sát hiệu quả sử dụng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

15. Giám sát tình hình thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của đoàn giám sát. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của đoàn giám sát.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 36/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331593