• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra; đồng thời, lưu ý tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh để bổ sung, điều chỉnh phù hợp, gắn với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững và nâng dần hiệu quả hoạt động; tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những yếu kém làm suy giảm chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án triển khai đầu tư và thu hút đầu tư các dự án mới.

2. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp: Phan Thiết 2, Hàm Kiệm I và II, sớm hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức khởi công Khu công nghiệp Chế biến sâu titan Sông Bình và Khu công nghiệp Sơn Mỹ I; thúc đẩy triển khai đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Hải (giai đoạn 1); kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Bình 1; tháo gỡ khó khăn Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa; triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các Cụm công nghiệp: chế biến cao su Gia Huynh, Hải Ninh, Thắng Hải (giai đoạn 2). Tiếp tục di dời các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2;

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa, tăng cường theo dõi và quản lý chặt chẽ, phòng trừ kịp thời tình hình sâu bệnh. Triển khai tốt chính sách đối với cây lúa và mô hình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa. Hoàn thành quy hoạch vùng trồng thanh long tập trung đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh sản xuất thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Rà soát phát triển thanh long một cách hợp lý trên cơ sở tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh chế biến, giữ vững chất lượng, xây dựng thương hiệu thanh long Bình Thuận. Đi đôi với rà soát lại cơ cấu cây trồng trên từng vùng cụ thể để có định hướng phát triển bền vững, gắn với sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa phù hợp.

Chủ động, tập trung triển khai các phương án, biện pháp phòng chống lụt bão, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi; lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn các công trình đang thi công và các hồ chứa. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi nhỏ nhằm khai thác tối đa hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án phát triển giao thông nông thôn. Tổ chức tốt việc đầu tư ứng trước cho sản xuất, thu mua và tiêu thụ hết các nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất ra;

- Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng nhất là ở các vùng trọng điểm, vùng giáp ranh. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy rừng;

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam đạt hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ. Tổ chức sơ kết mô hình khai thác xa bờ gắn với chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động của tổ đoàn kết khai thác hải sản, nghiệp đoàn nghề cá. Tăng cường quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Chú ý quản lý chất lượng tôm giống nhằm giữ vững uy tín trên thị trường.

3. Triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm môi trường du lịch, từng bước nâng chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là khu vực Hàm Tiến - Mũi Né. Tích cực đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù. Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm; lập lại trật tự ở các khu du lịch cộng đồng.

4. Đôn đốc, hỗ trợ thúc đẩy đầu tư các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới. Tổ chức có hiệu quả các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả.

5. Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý về kiến trúc, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; chú ý phát triển cây xanh gắn với xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, triển khai tốt “Năm đô thị 2013”. Đôn đốc hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn đầu 2011 - 2015 cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo thực hiện đạt 85% các loại đất được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013. Tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường; kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước.

6. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm từ nguồn vốn của Nhà nước. Tích cực tìm kiếm nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đã được phê duyệt, đặc biệt là các công trình trọng điểm, quan trọng, bức xúc của tỉnh và chi trả tiền đền bù hồ Sông Dinh 3 và đường ĐT.706B. Sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và giải phóng mặt bằng các dự án Đường Lê Duẩn, Cầu - Đường Hùng Vương; đôn đốc triển khai nhanh dự án Cảng vận tải Phan Thiết và sớm hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết. Đẩy mạnh xã hội hóa để kêu gọi đầu tư các công trình theo kế hoạch đề ra. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

7. Tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấp hành nghiêm thực hành tiết kiệm trong chi tiêu công. Tập trung chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, chú trọng khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất, cao su, thanh long, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu. Đảm bảo kinh phí chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho công tác an sinh xã hội, chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội, trong đó tập trung:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, tăng cường các biện pháp huy động học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dở chừng. Chú trọng giáo dục toàn diện, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định;

 - Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác giám sát phòng bệnh, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường bố trí bác sỹ về công tác ở tuyến cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện khu vực; Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh và hoàn thành Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, cận nghèo;          

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp gắn với đẩy nhanh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức. Mở rộng hình thức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo năm 2013;

- Tổ chức thiết thực các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nâng cao chất lượng, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt văn hóa, văn minh trong các công sở, các khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, khu thương mại tập trung, ... Tập trung tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội thể thao toàn tỉnh.

9. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền các cấp; tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ giữa các sở, ngành và địa phương. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy tốt vai trò người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

10. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội gắn với tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Thực hiện tốt công tác gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2/2013. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ trong năm 2013. Rà soát và tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những trường hợp mới phát sinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc tiêu cực, khiếu kiện tồn đọng kéo dài. Tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.

11. Chuẩn bị và thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237441