• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2021

Tải về Nghị quyết 38/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 (có chương trình giám sát kèm theo).

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh định kỳ nghe báo cáo hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công, phối hợp xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Vượng

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI)

1. Giám sát thường xuyên

a) Việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

c) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.

d) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Kết quả thực hiện việc trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thứ mười, mười một Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

2. Giám sát chuyên đề

a) Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc quyết định chủ trương đầu tư của các dự án và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các dự án trọng điểm năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

c) Giám sát việc thực hiện kết luận của Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước.

d) Giám sát những vấn đề theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

3. Giám sát tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

a) Xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Xem xét báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Giám sát tại hai kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét việc trả lời chất vấn thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đàm Văn Vượng
Ngày ban hành: 11/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 38/NQ-HĐND

48

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452095