• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 394/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Nghị quyết 394/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/2015/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KÌ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện Quyết định 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số: 36/BC-KTNS, ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016, cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.701.539 triệu đồng.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 993.000 triệu đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 960.100 triệu đồng.

1.1 Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 964.500 triệu đồng, trong đó:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 940.000 triệu đồng.

- Thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu: 24.500 triệu đồng.

1.2. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 28.500 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.723.437 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612.446 triệu đồng;

2.2. Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng: 1.209.794 triệu đồng

2.3. Bổ sung có mục tiêu: 1.901.197 triệu đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 18.002 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.701.539 triệu đồng

1.         Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.630.046 triệu đồng bao gồm:

1.1.   Chi đầu tư phát triển: 533.956 triệu đồng;

1.2.   Chi thường xuyên: 4.915.906 triệu đồng;

1.3.   Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 84.594 triệu đồng;

1.4.   Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

1.5.   Dự phòng ngân sách: 94.590 triệu đồng.

2.         Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 369.905 triệu đồng

2.1.   Chương trình xây dựng nông thôn mới: 59.600 triệu đồng;

2.2.   Chương trình giảm nghèo bền vững: 310.305 triệu đồng

3.         Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ: 673.088 triệu đồng.

4.         Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 28.500 triệu đồng.

(Chi tiết thu, chi ngân sách địa phương theo biểu chi tiết 01;02 kèm theo)

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 100%.

IV. Phân bổ ngân sách địa phương (theo biểu chi tiết 03,04 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân , Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND-UBND tỉnh;
- ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND- UBND các huyện,TX, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu:VT, CV HĐND tỉnh.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 394/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 394/2015/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331747