• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Sau khi nghe Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố về việc quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô, thống nhất:

a) Mức thu phí sử dụng đường bộ: đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 là 50.000 đồng/năm/phương tiện; đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 là 100.000 đồng/năm/phương tiện.

b) UBND phường được trích để lại 10% tổng số tiền phí thu được; UBND xã được trích để lại 20% tổng số tiền phí thu được. Phần phí để lại này được sử dụng để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu theo quy định. Số tiền thu phí còn lại (90% đối với UBND phường và 80% đối với UBND xã), được nộp vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố và quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính.

2. Lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), thống nhất:

a) Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

b) Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố ban hành cho phù hợp với từng thời kỳ. Trường hợp giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do UBND thành phố quy định thì lấy theo giá ghi trên hoá đơn.

3. Về tỷ lệ trích để lại phí sử dụng vỉa hè, bến bãi, mặt nước để đặt bảng quảng cáo cho Trung tâm Quản lý quảng cáo: giữ nguyên theo quy định hiện hành; đề nghị UBND thành phố cân đối, bổ sung phần kinh phí hụt thu để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Quản lý quảng cáo. Việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại phí sẽ được xem xét vào kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố.

4. Về học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn thành phố: Thống nhất áp dụng bằng mức thu học phí của năm học 2012 - 2013 đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4 thông qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các Ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của TP;
- Quận, Huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q,h;
- Thường trực HĐND 11 xã h.Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CA TPĐN, Đài PT-THĐN, TTTTVN tại ĐN, TT Tin học-Công báo;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TTTH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung tại các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể như sau:

1. Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 7 về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Trần Thọ
Ngày ban hành: 11/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204161