• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 400/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Nghị quyết 400/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/2015/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003//TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo số 375/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-KTNS ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Điện Biên, như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.602.100 triệu đồng. Trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 8.541.778 triệu đồng, bao gồm:

1. Thu nội địa: 673.719 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 661.175 triệu đồng;

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 24.442 triệu đồng (Thu ngân sách trung ương)

3. Thu viện trợ: 7.072 triệu đồng

4. Thu chuyển nguồn: 1.128.947 triệu đồng;

5. Thu tiền vay: 180.000 triệu đồng;

6. Thu kết dư: 55.254 triệu đồng;

7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 24.749 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương hưởng: 1.413 triệu đồng

8. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.413.203 triệu đồng. Trong đó:

8.1 Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 3.841.704 triệu đồng;

8.2. Bổ sung có mục tiêu: 2.571.499 triệu đồng.

9. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 94.714 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.505.919 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 1.627.750 triệu đồng

1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.622.200 triệu đồng;

1.2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 5.550 triệu đồng;

2. Chi trả gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 58.156 triệu đồng,

3. Chi thường xuyên: 5.432.481 triệu đồng;

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.308.855 triệu đồng

4.1. Ngân sách tỉnh: 968.544 triệu đồng;

4.2. Ngân sách huyện: 319.493 triệu đồng;

4.3. Ngân sách xã: 20.818 triệu đồng.

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

6. Chi nộp lên ngân sách cấp trên: 24.749 triệu đồng;

7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 52.928 triệu đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương: 35.859 triệu đồng, bao gồm:

1. Ngân sách tỉnh: 18 triệu đồng;

2. Ngân sách cấp huyện: 33.379 triệu đồng;

3. Ngân sách cấp xã: 2.462 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước, nếu số liệu có thay đổi, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2014, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 400/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 400/2015/NQ-HĐND

2.048

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301962