• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND về quy Định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên Địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị Định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị Định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa Đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy Định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa Đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy Định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết Định của Hội Đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 142/TTr.UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy Định mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao Động cho người nước ngoài làm việc trên Địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy Định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao Động cho người nước ngoài làm việc trên Địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Mức thu lệ phí.

a) Cấp mới giấy phép lao Động: 600.000 Đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao Động: 450.000 Đồng/1 giấy phép.

2. Tỷ lệ số thu phí Được trích Để lại.

Tỷ lệ số thu phí Được Để lại cho cơ quan thu phí là 100%.

Đơn vị thu lệ phí phải thực hiện Đúng theo chế Độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và thực hiện công khai tài chính theo quy Định pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội Đồng nhân dân, các của Ban của Hội Đồng nhân dân và các Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này Đã Được Hội Đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội Đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Mức thu lệ phí theo Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND như sau:

a) Cấp mới giấy phép lao Động: 600.000 Đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao Động: 450.000 Đồng/1 giấy phép.

Số thu phí này được Để lại cho cơ quan thu phí 100%.

Từ khóa: Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND

2.117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298826