• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2017 về tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2018

Tải về Nghị quyết 41/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 671/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX trong năm 2018, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức 02 (hai) kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX trong năm 2018, gồm:

1. Kỳ họp thứ Sáu. Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian: 01-15/7/2018

2. Kỳ họp thứ Bảy. Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian: 01-10/12/2018

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 41/NQ-HĐND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382609