• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2014 phê duyệt “Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn” giữa Việt Nam và Cu-ba do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 42/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ KINH TẾ SONG PHƯƠNG TRUNG HẠN” GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 41/TTr-BXD ngày 28 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn” giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba, ký tại Cu-ba ngày 27 tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Chương trình chính thức có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 42/NQ-CP

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234381