• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020

Tải về Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5081/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ban Dân tộc HDND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a. Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, khi vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất.

b. Chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với các hộ vay vốn sử dụng vào các mục đích: Phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn.

2. Mức hỗ trợ lãi suất

Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ gia đình/năm, mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi suất và không quá 10 triệu đồng/hộ gia đình/năm.

3. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

a. Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (kể cả các hộ có vợ hoặc chồng là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ) hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận;

b. Có hợp đồng tín dụng vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

c. Ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt nam theo cơ chế cho vay hiện hành tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

4. Hình thức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ lãi suất

a. Ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

b. Thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và phát sinh lãi suất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HDND tỉnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Nghị quyết số 14/NQ-HDND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy Ban Dân tộc;
- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, NN và PTNT;
- Ban công tác đại biểu của quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
Đài PT-TH; Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, LĐ và CV phòng Công tác HĐND, HSKH (Thuy).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

 

- Nghị quyết này được kéo dài thời hạn áp dụng bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được kéo dài thời hạn áp dụng bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND

532

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269684