• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2015/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2015; ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 22/4/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016;

Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 (sau đây gọi tắt Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND); Điều 1, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 (sau đây gọi tắt Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND); cụ thể:

1. Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND:

Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai gồm 169 dự án với tổng diện tích là 649,97 ha.

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo)

2. Tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND:

Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ gồm 81 dự án với diện tích đất cần chuyển mục đích là 113,60 ha gồm: diện tích đất trồng lúa là 97,83 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 15,77ha.

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)

3. Tại Điểm a và Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND:

Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ gồm 11 dự án với diện tích là 11,63 ha; gồm diện tích đất trồng lúa là 5,13 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 6,50 ha.

(Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)

4. Tại Khoản 1 Điều 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND:

Điều chỉnh diện tích đất cần thu hồi Dự án đường nội thị thị trấn Yên Bình và xây dựng khu đô thị mới, huyện Yên Bình là 9,6 ha.

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa Dự án Đường ngã tư bệnh viện đi cầu Nghĩa Phương và xây dựng khu đô thị mới, huyện Trấn Yên là 8,05 ha; gồm diện tích đất trồng lúa là 3,3 ha, diện tích các loại đất khác là 4,75 ha.

(Chi tiết có Biểu số 04 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh; VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chánh, Phó VP và các CV;
- Lưu: VT, BKTNS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Tiến Thịnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Điều 3. Sửa đổi...khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND...như sau:

Sửa đổi tên dự án, quy mô diện tích, loại đất thực hiện 07 dự án trên địa bàn các huyện Văn Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái với tổng quy mô diện tích là 266,18 ha.

(Chi tiết tại biểu số 05 kèm theo)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018

Điều 2. Sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cụ thể như sau:
...
6. Sửa đổi tên, quy mô diện tích, địa điểm của 04 dự án tại khoản 1...Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.
...
(Chi tiết các nội dung Điều 2 tại Biểu số 05 kèm theo)
...
BIỂU SỐ 05: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018

Điều 2. Sửa đổi 09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cụ thể như sau:
...
6. Sửa đổi tên, quy mô diện tích của 03 dự án tại khoản 1...Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.
...
(Chi tiết các nội dung Điều 2 tại Biểu số 05 kèm theo)
...
Biểu số 05: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND
Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018
Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018
- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Điều 1. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Điều 1 của các nghị quyết sau:
...
Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND);

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND
- Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018

Điều 2. Sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cụ thể như sau:
...
6. Sửa đổi tên, quy mô diện tích, địa điểm của 04 dự án tại khoản...2 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.
...
(Chi tiết các nội dung Điều 2 tại Biểu số 05 kèm theo)
...
BIỂU SỐ 05: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018

Điều 2. Sửa đổi 09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cụ thể như sau:
...
6. Sửa đổi tên, quy mô diện tích của 03 dự án tại khoản...2 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.
...
(Chi tiết các nội dung Điều 2 tại Biểu số 05 kèm theo)
...
Biểu số 05: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018
Một số nội dung tại Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Triệu Tiến Thịnh
Ngày ban hành: 26/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
324637