• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2017 về cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

Tải về Nghị quyết 43/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN CÁC TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH TRONG THỜI GIAN GIỮA HAI KỲ HỌP HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 4600/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí ban hành Nghị quyết về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi xem xét tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp:

Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh mà không phải ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật và không phải những nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh nhưng mang tính bức xúc, cấp thiết cần phải được quyết định ngay để triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy và giải quyết kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

2. Phương thức xem xét, cho ý kiến các tờ trình nói trên của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh:

Khi tiếp nhận tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh lấy ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và tham mưu phương án xử lý cụ thể, trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành văn bản trả lời bằng hình thức công văn để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Trường hợp tờ trình có nội dung quan trọng hoặc còn có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung, sau khi lấy ý kiến của đại biểu, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo giải trình (nếu có vấn đề chưa rõ cần báo cáo bổ sung). Trên cơ sở đó, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến nội dung tờ trình của UBND tỉnh. Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ký văn bản trả lời bằng hình thức công văn hoặc thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến các vấn đề UBND tỉnh đề nghị giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Khi xét thấy cần thiết, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 43/NQ-HĐND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375202