• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND về huy động Quỹ bảo trợ trẻ em do tỉnh Long An ban hành

Tải về Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/NQ-ND

Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2007/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC HUY ĐỘNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA
IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc huy động Quỹ bảo trợ trẻ em; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tnh thống nhất bãi bỏ Nghquyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc huy động Quỹ bảo trợ trẻ em.

Lý do: Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26/10/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính
phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của
UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT.T
U (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị t
nh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh,
UBMTTQ tnh;
- Các sở ngành, đoàn th
tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và
CV VP. HĐND tỉnh;
-Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo - VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Phạm Văn Rạnh
Ngày ban hành: 26/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369591