• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tải về Nghị quyết 46/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tán thành Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

I. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

1. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và năm 2017.

2. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm và năm 2017.

3. Xem xét việc trả lời chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

4. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên hp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

7. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

8. Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

9. Giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương.

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1. Lĩnh vực pháp chế

a) Giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.

b) Giám sát công tác tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp.

2. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

a) Giám sát việc thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế dự phòng.

b) Giám sát việc thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

4. Lĩnh vực dân tộc

a) Giám sát việc thực hiện chính sách cấp bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số ở các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh;

b) Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động điều hòa, phối hợp giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Ngoài nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xây dựng Chương trình giám sát năm 2017 của từng ban trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét vào cuối năm 2016. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 46/NQ-HĐND

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330873