• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tải về Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2014/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2014 CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN, KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ CHÍN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 18/2012/NQ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ; số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NQ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV - kỳ họp thứ chín về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 05/6/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2016.

2. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

- Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 338/QĐ-HĐND năm 2017

Điều 1.

1. Đính chính Nghị quyết có sai sót về kỹ thuật, cụ thể: Thêm cụm từ “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày…” vào phần cuối của 01 Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 và 16 Nghị quyết HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có Danh mục Nghị quyết phải đính chính tại Phụ lục số 01 kèm theo).
...
PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH THIẾU NGÀY CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 338/QĐ-HĐND năm 2017
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327874