• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030

Tải về Nghị quyết 51/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội;

Xét Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 với các nội dung sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 nhằm dự báo nhu cầu, phương hướng, giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng là nhà ở do người dân tự xây dựng, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở cho nhóm các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn.

2. Định hướng phát triển nhà ở

a) Vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông):

- Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc;

- Phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung theo hướng đô thị văn minh hiện đại, có bản sắc.

- Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp;

- Tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hàng năm.

b) Vùng miền núi (vùng phía Tây):

- Phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp Quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại - dịch vụ; phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu;

- Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới: nền, khung, mái cứng; các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại, chăn nuôi, …) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh; kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng;

Phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền (nhỏ lẻ).

3. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Đầu tư phát triển, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,389 triệu m2 sàn).

- Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,93 m²/người, trong đó tại đô thị đạt 32,18 m²/người và tại nông thôn đạt 27,79 m²/người.

- Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

- Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5 %, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2026-2030 khoảng 8,149 triệu m2 sàn).

- Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m²/người, trong đó tại đô thị đạt 36,35 m²/người và tại nông thôn đạt 32,11 m²/người.

- Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/ngươi.

- Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2% giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

4. Kế hoạch phát triển nhà ở tăng thêm, nhà ở các đối tượng khác và diện tích đất ở đến năm 2025, đến năm 2030

a) Kế hoạch phát triển nhà ở tăng thêm

Stt

Ch tiêu

Diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 (m2 sàn)

Diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026 – 2030 (m2 sàn)

a

Nhà ở thương mại

5.137.182

7.321.831

b

Nha ở thu nhập thấp

686.023

44.032

a

Nhà ở người dân tự đầu tư xây

566.040

783.341

 

Tổng cộng

6.389.245

8.149.204

b) Kế hoạch phát triển nhà ở cho các đối tượng khác

Stt

Ch tiêu

Diện tích nhà ở giai đoạn 2021-2025 (m2 sàn)

Diện tích nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 (m2 sàn)

a

Nhà ở công nhân

492.611

348.062

b

Nhà tái định cư

996.498

1.325.462

 

Tổng cộng

1.489.109

1.673.524

c) Diện tích đất ở giai đoạn 2021- 2025, giai đoạn 2026-2030

Stt

Ch tiêu

Diện tích đất ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 (ha)

Diện tích đất ở tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 (ha)

1

Nhà ở thương mại

1.369

1.889

2

Nha ở thu nhập thấp

217

18

3

Nhà ở công nhân

143

101

4

Nhà ở tái định cư

289

385

 

Tổng cộng

2.018

2.393

5. Nguồn vốn đầu tư

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 theo quy định. Định kỳ, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện Chương trình tại kỳ họp cuối năm, kịp thời đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình phù hợp với tình hình thực tế.

b) Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, các danh mục dự án nhà ở được UBND tỉnh đề xuất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, tuân thủ chặt chẽ chủ trương sử dụng đất chuyên trồng lúa nước theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về danh mục dự án nhà ở trước khi quyết định kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hằng năm.

c) Khi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại, đề nghị UBND tỉnh quy định tỷ lệ xây dựng nhà ở tối thiểu trong dự án, kể cả quy định tỷ lệ quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở trong từng dự án tại các đô thị được định hướng, quy hoạch đô thị loại III đến năm 2030, đặc biệt tại khu vực thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo đầu tư đồng bộ, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng với các dự án, khu vực lân cận.

d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội thay thế Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh, đã được HĐND tỉnh cho ý kiến về xử lý kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020; cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; cơ chế trích lại nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho các địa phương trong nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022 – 2025 trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Phan Việt Cường
Ngày ban hành: 22/07/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 51/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487625