• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Nghị quyết 51/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho cơ quan hành chính năm 2016 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Nghị quyết 51/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố Trung ương năm 2016;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-BPC ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 như sau:

- Chỉ tiêu biên chế công chức là: 2.333 chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là: 495 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc cho các cơ quan hành chính trên cơ sở số chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong trường hợp Bộ Nội vụ có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho các cơ quan.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 51/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331598