• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 52/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Công văn số 22/TTg-TCCV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-BPC ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở Du lịch tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Du lịch tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 52/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331599