• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


Văn bản pháp luật về Đặt tên đường phố

 

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường, phố (Đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 52/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-ND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ ĐIỀU CHNH TÊN ĐƯỜNG, PHỐ (ĐỢT 7) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phvề việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công tnh công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phvà công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đán đặt tên, điều chỉnh tên đường, ph(đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho 16 tuyến đường, đổi tên 03 tuyến đường và điều chỉnh 03 tuyến đường thuộc các phường nội thành, thành ph Kon Tum (có phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

1. Đặt tên cho 16 tuyến đường:

a. Phưng Lê Lợi gồm 15 tuyến đường: Đường Trường Sa, Đường Nguyễn Thị Cái, Đường Lê Văn Việt, Đường Nguyễn Thị Cương, Đường Ngô Gia Khảm, Đường Đặng Thai Mai, Đường Dương Qung Hàm, Đường Bạch Thái Bưởi, Đường Cao Xuân Huy, Đường Đỗ Ngọc Thạch, Đường Đàm Quang Trung, Đường Đào Đình Luyện, Đường Dương Bạch Mai, Đường Y Bó, Đường Bà Huyện Thanh Quan.

b. Phường Thng Nhất gồm 01 tuyến đường: Đường Y Nht.

2. Đổi tên 03 tuyến đường: Thuộc Phường Duy Tân:

- Đường Mai Hc Đế (đoạn từ Trần Phú đến Hàm Nghi) đổi thành đường Sư Vạn Hạnh.

- Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ Trần Phú đến Hàm Nghi) đổi thành đường A Dừa.

- Đường A Dừa (đoạn từ Phan Đình Phùng vào Trung tâm bảo trợ xã hội tnh Kon Tum) đổi thành đường Phan Văn Bảy.

3. Điều chỉnh 03 tuyến đường:

a. Phường Duy Tân:

- Đường Trần Văn Trà: điều chỉnh điểm đầu từ đưng Trần Huy Liệu, điểm cuối giáp đường Trần Khánh Dư thành điểm đầu tđường Tạ Quang Bửu, điểm cuối giáp đường Trần Huy Liệu.

- Đường Kim Đng: kéo dài thêm đường Kim Đng, đoạn ni dài có đim đầu từ đường Nguyễn Văn Huyên, điểm cui giáp đường Trần Hoàn; đi tên đường Phan Thị Ràng (đoạn từ đường Trần Đc Thảo đến Nguyễn Văn Huyên) thành đường Kim Đồng.

b. Phường Thng Nhất: Kéo dài đường Trần Cao Vân, đoạn nối dài có điểm đầu từ đường Đào Duy Từ, đim cui giáp đường Nông Quốc Chn

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đng nhân dân tnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ch
ính ph;
- Hội đng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
-
B Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường tr
c Tnh ủy;
- Thưng trc Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nh
ân dân tnh;
- Ủy ban M
t trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- C
ác Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
-
Đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh;
- C
ác sở, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh;
- Thư
ng trực HĐND-UBND các huyện, thành ph;
- V
ăn phòng Hội đồng nhân n tnh;
- V
ăn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội tnh;
- V
ăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truy
n hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Chi c
c Văn thư - Lưu tr tnh;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT
, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG, PHỐ (ĐỢT 7) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Đặt tên 16 tuyến đường:

1. Phường Lê Li: Gồm 15 tuyến đường thuộc Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla:

(1) Đường (quy hoạch số 01) đặt tên đường Trường Sa, có đim đầu từ đường Nguyễn Thị Cương, đim cuối giáp đường Nguyễn Văn Linh, chiu dài khoảng 2.265m (trong đó 1.253m có lộ giới 18m vô 1.012m có lộ giới 29m).

(2) Đường (quy hoạch số 02) đặt tên đường Nguyễn Thị Cái, có điểm đầu từ đường Đào Đình Luyện, điểm cuối giáp đường Nguyn Thị Cương, chiu dài khoảng 650m, lộ giới 10.0m.

(3) Đường (quy hoạch s 03) đặt tên đường Lê Văn Việt, có điểm đầu từ đường Trường Sa, điểm cuối giáp đường Bà Huyện Thanh Quan, tổng chiều dài khoảng 728m, lộ giới 22m.

(4) Đường (quy hoạch số 04) đặt tên đường Nguyn ThCương, có điểm đầu từ đường Trường Sa, điểm cui giáp đường Trường Sa, tổng chiều dài khoảng 1.096m, lộ giới 26m.

(5) Đưng (quy hoạch số 05) đặt tên đường Ngô Gia Khảm, có điểm đầu từ đường Đào Đình Luyện, đim cui giáp đường Y Bó, tổng chiều dài khoảng 221m, lộ giới 12m.

(6) Đường (quy hoch s 06) đặt tên đường Đặng Thai Mai, có đim đu từ đường Đàm Quang Trung, điểm cuối giáp đường Bà Huyện Thanh Quan, tổng chiu dài khoảng 419m, lộ giới 22m.

(7) Đường (quy hoạch s 07) đặt tên đường Dương Qung Hàm, có điểm đầu từ đường Đào Đình Luyện, điểm cuối giáp đường Bà Huyện Thanh Quan, tổng chiều dài khoảng 355m, lộ giới 10m.

(8) Đường (quy hoch s 08) đặt tên đường Bạch Thái Bưởi, có điểm đầu từ đường Đàm Quang Trung, điểm cuối giáp đường Dương Bạch Mai, tổng chiều dài khoảng 167m, lộ giới 12m.

(9) Đường (quy hoạch s 09) đặt tên đường Cao Xuân Huy, có đim đầu từ khu đất trống, điểm cuối giáp đường Đào Đình Luyện, tổng chiều dài khoảng 105m, lộ giới 19m.

(10) Đường (quy hoạch số 10) đặt tên đường Đỗ Ngọc Thạch, có điểm đầu từ đường Trưng Sa, điểm cuối giáp đường Nguyễn Thị Cương, tng chiều dài khoảng 282m, lộ giới 10m.

(11) Đường (quy hoạch số 11) đặt tên đường Đàm Quang Trung, có điểm đu từ đường Lê Văn Việt, điểm cuối giáp đường Cao Xuân Huy, tng chiều dài khoảng 766m, lộ giới 12m.

(12) Đường (quy hoạch s 12) đặt tên đường Đào Đình Luyện, có đim đầu từ đường Trường Sa, điểm cui giáp đường Cao Xuân Huy, tng chiều dài khoảng 845m, lộ gii 16m.

(13) Đường (quy hoạch số 13) đặt tên đường Dương Bạch Mai, có điểm đầu từ đường Lê Văn Việt, đim cuối giáp đường Bạch Thái Bưởi, tổng chiều dài khoảng 557m, lộ gii 12m.

(14) Đường (quy hoạch số 14) đặt tên đường Y , có điểm đầu từ đường Trường Sa, điểm cui giáp đường Trường Sa, tổng chiều dài khoảng 527m, lộ giới 12m.

(15) Đường (quy hoạch s 13) đặt tên đường Bà Huyện Thanh Quan, có điểm đầu từ đường Trưng Sa, điểm cuối giáp đường Trường Sa, tổng chiều dài khoảng 355m (trong đó khoảng 118m có lộ giới 12m; khoảng 106m có lộ giới 22m và khong 131m có lộ giới 12m).

2. Phưng Thống Nht: Gồm 01 tuyến đường:

(16) Đường (quy hoạch phía Bắc n bóng) đặt tên đường Y Nhất, đim đầu từ đường Lý Thái T, đim cuối giáp đường quy hoạch, chiều dài khoảng 305m, lộ giới 12.0m.

II. Đổi tên và điều chỉnh 06 tuyến đường:

1. Đi tên 03 tuyến đường: thuộc Phường Duy Tân

- Đường Mai Hc Đế (đoạn từ Trần Phú - Hàm Nghi, được đổi tên theo Nghị quyết s 24/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X) đổi thành đường Sư Vạn Hạnh theo hiện trạng như trước đây (trước năm 2012).

Sau khi điều chỉnh, tuyến đường Mai Hắc Đế có điểm đầu từ đường Hàm Nghi, điểm cuối giáp Suối ĐakToDrech, có tổng chiều dài 1.498 m, có lộ giới quy hoạch 12m.

- Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ Trần Phú - Hàm Nghi, được đổi tên theo Nghị quyết s24/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X) đổi thành đường A Dừa theo hiện trạng như trước đây (trước năm 2012).

+ Sau khi điu chnh, tuyến đường Sư Vạn Hạnh có điểm đầu từ đường Trần Phú, điểm cuối giáp Suối ĐakToDrech, có tng chiu dài 2.154m.

+ Sau khi điều chnh, tuyến đường A Dừa có đim đu từ đường Trần Phú, điểm cuối giáp đường Hàm Nghi, có tổng chiều dài 620m, có lộ giới quy hoạch 20m, kết cu đường đất.

- Đường A Dừa (đoạn từ Phan Đình Phùng vào Trung tâm bảo trợ xã hội tnh, được đặt tên theo Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đng nhân dân tnh Kon Tum khóa X) đổi thành đường Phan Văn Bảy; Có điểm đầu từ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, điểm cuối giáp đường Phan Đình Phùng, chiều dài khoảng 500m, lộ giới 27m, kết cu đường cấp phối, đá dăm.

2. Điều chỉnh 03 tuyến đường:

a. Phường Duy Tân:

- Đường Trần Văn Trà: hiện trạng có điểm đầu từ đường Trần Huy Liệu, điểm cuối giáp đường Trn Khánh Dư, điều chỉnh thành đim đầu từ đường Tạ Quang Bửu, điểm cuối giáp đường Trần Huy Liệu, chiều dài khoảng 125m, lộ giới 9m, kết cu đường đất.

- Đường Kim Đng: kéo dài thêm đường Kim Đồng, đoạn nối dài có điểm đầu từ đường Nguyn Văn Huyên, điểm cuối giáp đường Trần Hoàn, có chiều dài 138 m; đổi tên đường Phan Thị Ràng (đoạn từ đường Trần Đức Thảo đến Nguyn Văn Huyên, được đặt tên theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh) vi chiều dài 156 m, thành đường Kim Đồng.

Sau khi điều chỉnh, tuyến đường Kim Đồng có điểm đầu từ đường Trần Đc Thảo, điểm cuối giáp với đường Trần Duy Hưng với chiều dài 498m, lộ gii 12m, kết cấu láng nhựa.

b. Phường Thng Nht:

- Đường Trần Cao Vân: Kéo dài đường Trần Cao Vân, đoạn ni dài có điểm đầu từ đường Đào Duy Từ, điểm cuối giáp đường Nông Quốc Chấn với chiều dài khoảng 147m, lộ gii 12m, kết cấu láng nhựa.

Sau khi điều chỉnh đường Trần Cao Vân có điểm đầu từ đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối giáp đưng Nông Quốc Chấn, chiều dài khoảng 477m (trong đó có 330m có lộ giới 14m và 147m có lộ giới 12m), kết cấu đường bê tông nha (330m) và láng nhựa (147m).

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 52/NQ-HĐND

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407146